Translation status

655 Strings 100% Translate
7,555 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 233 3,269 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 50 239 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 10 224 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 145 2,362 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 15 177 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 272 4,149 43 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 56 367 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 902 10,639 178 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 25 223 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 464 7,246 36 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 5 190 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 14 414 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 9 122 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 108 2,206 24 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 10 80 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 298 7,881 22 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 436 6,021 22 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 289 6,292 19 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,538 22,173 62 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 292 2,250 31 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 64 1,309 9 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 107 1,015 19 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 1,211 17,427 73 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 48 1,248 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 66 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Translation file ca/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Resource update 3 months ago
Committed changes 4 months ago
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Reduces or enlarges the screen display of the current document. Click the arrow next to the icon to open the <emph>Zoom</emph> toolbar.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Redueix o augmenta la visualització de pantalla del document actual. Feu clic a la fletxa del costat de la icona per a obrir la barra d'eines <emph>Escala</emph>.</ahelp>
4 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/simpress/02Catalan

Committed changes 4 months ago
<ahelp hid=".uno:CirclePie_Unfilled">Draws an empty shape that is defined by the arc of a circle and two radius lines in the current document. To draw a circle pie, drag a circle to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse pie, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:CirclePie_Unfilled">Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un cercle i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".uno:Pie_Unfilled">Draws an empty shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Pie_Unfilled">Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un oval i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, arrossegueu un oval fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic a l'oval. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".uno:Polygon_Diagonal_Unfill">Draws a line composed of a series of straight line segments, that are constrained by angles of 45 degree. Drag to draw a line segment, click to define the endpoint of the line segment, and then drag to draw a new line segment. Double-click to finish drawing the line. To create a closed shape, hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> and double-click.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Polygon_Diagonal_Unfill">Dibuixa una línia formada per una sèrie de segments de línia recta, restringits per angles de 45 graus. Arrossegueu per a dibuixar un segment de línia, feu clic per a definir el punt final del segment de línia i, a continuació, arrossegueu per a dibuixar un segment de línia nou. Feu doble clic per a acabar de dibuixar la línia. Per a crear una forma tancada, manteniu premuda la tecla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Opció</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> i feu doble clic.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".uno:Polygon_Diagonal">Draws a closed shape consisting of straight line segments that are constrained by angles of 45 degrees. Click where you want to start the polygon, and drag to draw a line segment. Click again to define the end of the line segment, and continue clicking to define the remaining line segments of the polygon. Double-click to finish drawing the polygon. To draw a polygon that is not constrained to a 45 degree angle, hold down Shift when you click.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Polygon_Diagonal">Dibuixa una forma tancada que consta de segments de línia recta restringits per angles de 45 graus. Feu clic on vulgueu començar el polígon i arrossegueu per a dibuixar un segment de línia. Torneu a fer clic per a definir el final del segment de línia i continueu fent clic per definir la resta de segments de línia del polígon. Feu doble clic per a acabar de dibuixar el polígon. Per a dibuixar un polígon que no estigui restringit a un angle de 45 graus, manteniu premuda la tecla Maj quan feu clic.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".uno:Polygon">Draws a closed shape consisting of straight line segments. Click where you want to start the polygon, and drag to draw a line segment. Click again to define the end of the line segment, and continue clicking to define the remaining line segments of the polygon. Double-click to finish drawing the polygon. To constrain the polygon to angles of 45 degree, hold down Shift when you click.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:Polygon">Dibuixa una forma tancada que consta de segments de línies rectes. Feu clic a la posició on vulgueu començar el polígon i arrossegueu per a dibuixar un segment de línia. Torneu a fer clic per a definir el final del segment de línia, i continueu fent clic per a definir la resta dels segments de línia del polígon. Feu doble clic per a acabar de dibuixar el polígon. Per a restringir els angles del polígon a 45 graus, manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".uno:CircleArc">Draws an arc that is based on a circle in the current document. To draw an arc, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the circle. To draw an arc that is based on an ellipse, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:CircleArc">Dibuixa un arc basat en un cercle en el document actual. Per a dibuixar un arc, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un arc basat en una el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.</ahelp>
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 655 7,555 68,306
Translated 100% 655 7,555 68,306
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 24, 2020, 1:16 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year