Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/04.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/shared/04Bulgarian

Committed changes 5 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/shared/04Bulgarian

New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/shared/04Bulgarian

Committed changes 7 months ago
The default Unicode conversion shortcut is <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose <menuitem>Tools > Customize > Keyboard</menuitem> and select <emph>Category:Options</emph> with <emph>Function:Toggle Unicode Notation</emph>.
Подразбираната клавишна комбинация за преобразуване на Уникод са <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> и <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> в някои локали, където подразбираната комбинация е в конфликт с комбинацията за главното меню. За да смените комбинацията, изберете <menuitem>Инструменти > Персонализиране > Клавиатура</menuitem> и изберете <emph>Категория:Настройки</emph> с <emph>Функция:Превключване нотация на Уникод</emph>.
7 months ago
You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.
Можете да въведете в документ произволен знак от Уникод, като наберете шестнадесетичната кодова точка от Уникод и после натиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (по подразбиране). Използвайте шестнадесетичния формат на Уникод и натискайте <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline>, за да превключвате между кодовата точка и съответния знак от Уникод. Не е необходима селекция, но преобразуването се прилага върху избраните знаци. Превключват се знаците преди позицията на курсора, ако образуват валидна кодова точка на Уникод. Шестнадесетичните кодови точки в диапазона от U+0000 до U+0020 не се преобразуват.
7 months ago
Entering Unicode Characters
Въвеждане на знаци от Уникод
7 months ago
Some of the characters shown on the menu bar are underlined. You can access these menus directly by pressing the underlined character together with the <keycode>Alt</keycode> key. Once the menu is opened, you will again find underlined characters. You can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key.
Някои от знаците в лентата с менюта са подчертани. Можете да отваряте съответните менюта, като натискате клавишите с подчертаните знаци заедно с клавиша <keycode>Alt</keycode>. След като менюто се отвори, отново ще видите подчертани знаци. За да задействате съответната позиция от менюто, просто натиснете клавиша с подчертания знак.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 316 2,446 25,576
Translated 100% 316 2,446 25,576
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 3 124

Last activity

Last change June 9, 2020, 12:08 a.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity