The <emph>Database</emph> argument may also be specified by passing the name of a named range or database range. Using a meaningful name to define the cell range can enhance formula readability and document maintenance. If the name does not match the name of a defined range, Calc reports a #NAME? error.
<emph>Datu-basea</emph> argumentua zehazteko beste modu bat izendun barruti baten edo datu-basearen barruti baten izena pasatzea da. Garrantzitsua da izen esanguratsua erabiltzea gelaxka-barrutia definitzeko, horrela formularen irakurgarritasuna eta dokumentuaren mantenimendua hobetzen baita. Izena ez badator bat definitutako barruti baten izenarekin, #NAME? errore bat sortuko du Calc aplikazioak.
yesterday
All functions have the same outline concept of operation. The first logical step is to use the specified <emph>SearchCriteria</emph> to identify the subset of records in the <emph>Database</emph> that are to be used during subsequent calculations. The second step is to extract the data values and perform the calculations associated with the specific function (average, sum, product, and so on). The values processed are those in the <emph>DatabaseField</emph> column of the selected records.
Funtzio guztiek dute eragiketak gauzatzeko modu bera. Lehen urrats logikoa da <emph>Bilaketa-irizpidea</emph> erabiltzea hurrengo kalkuluetan erabiliko diren erregistroen azpimultzoa <emph>Datu-basean</emph> identifikatzeko. Bigarren urratsa da datu-balioak erauztea eta funtzio zehatzari lotutako kalkuluak egitea (batez bestekoa, batuketa, biderketa eta abar). Prozesatutako balioak hautatutako erregistroen <emph>Datu-basearen eremua</emph> zutabean daudenak izango dira.
yesterday
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sortoptionspage/outareaed">Enter the cell range where you want to display the sorted list.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sortoptionspage/outareaed">Sartu ordenatutako zerrenda agertuko den gelaxka-barrutia.</ahelp>
4 days ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sortoptionspage/case">Sorts first by uppercase letters and then by lowercase letters. For Asian languages, special handling applies.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sortoptionspage/case"> Lehendabizi maiuskulen arabera ordenatzen du eta ondoren minuskulen arabera. Hizkuntza asiarrentzattan, erabilera berezia aplikatzen da.</ahelp>
4 days ago
Freezes the first column or the first row of the current spreadsheet.
Uneko kalkulu-orriaren lehen errenkada edo lehen zutabea finkatzen du.
4 days ago
<variable id="freezecellsh1"><link href="text/scalc/01/07090100.xhp" name="Freeze Cells">Freeze Cells</link></variable>
<variable id="freezecellsh1"><link href="text/scalc/01/07090100.xhp" name="Freeze Cells">Finkatu gelaxkak</link></variable>
4 days ago
<bookmark_value>freezing;first row</bookmark_value> <bookmark_value>freezing;first column</bookmark_value> <bookmark_value>freezing;cells</bookmark_value>
<bookmark_value>finkatzea;lehen errenkada</bookmark_value> <bookmark_value>finkatzea;lehen zutabea</bookmark_value> <bookmark_value>finkatzea;gelaxkak</bookmark_value>
4 days ago
Freeze Cells
Finkatu gelaxkak
4 days ago
Returns 0 if no matches are found, or if there are no numeric values in the cells of the specified column for the matching records.
0 itzultzen du bat etortzerik aurkitzen ez bada, edo zehaztutako zutabeko gelaxketan zenbakizko baliorik ez badago bat datozen erregistroetan.
4 days ago
<bookmark_value>DPRODUCT function</bookmark_value> <bookmark_value>multiplying;cell contents in Calc databases</bookmark_value>
<bookmark_value>DPRODUCT funtzioa</bookmark_value> <bookmark_value>biderkatzea;gelaxka-edukiak Calc datu-baseetan</bookmark_value>
4 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,736 84,491 703,094
Translated 93% 7,208 74,870 627,043
Needs editing 0% 2 51 321
Failing checks 0% 61 164 2,216

Last activity

Last change April 22, 2021, 7:42 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity