It returns a string representing the modified range of cells. The size of the modified area is fully determined by the size of the source area.
Aldatutako gelaxka-barrutia ordezkatzen duen kate bat itzultzen du. Aldatutako arearen tamaina iturburuko arearen tamainak zehazten du.
6 hours ago
Copies a specified source range (values, formulas and formats) to a destination range or cell. The method reproduces the behaviour of a Copy/Paste operation from a range to a single cell.
Zehaztutako iturburuko barruti bat (balioak, formulak eta formatuak) helburuko barruti edo gelaxka batean kopiatzen du. Metodoak kopiatu/itsatsi portaera errepikatzen du barrutik batetik gelaxka bakarrera.
6 hours ago
The following example copies "SheetX" from "myFile.ods" and pastes it into the document referred to by "oDoc" as "SheetY" at the first position.
Hurrengo adibideak "myFile.ods" fitxategiko "SheetX" orria kopiatzen du eta "oDoc" aldagaiak "SheetY" gisa erreferentziatuta duen dokumentuan itsasten du, lehen posizioan.
6 hours ago
<emph>BeforeSheet</emph> : The name (string) or index (numeric, starting from 1) of the sheet before which to insert the copied sheet. This argument is optional and the default behavior is to add the copied sheet at the last position.
<emph>BeforeSheet</emph> : Kopiatutako orria zein orriren aurretik txertatuko den. Bigarren orri horren izena (katea) edo indizea (zenbakia, 1etik hasita) izan daiteke. Argumentu hau aukerakoa da eta portaera lehenetsia da kopiatutako orria azken posizioan kopiatzea.
6 hours ago
<emph>NewName</emph> : The name of the copied sheet to be inserted in the document. The name must not be in use in the document.
<emph>NewName</emph> : Dokumentuan txertatuko den orri kopiatuaren izena. Izenak dokumentuan erabili gabekoa izan behar du.
6 hours ago
<emph>SheetName</emph> : The name of the sheet to be copied as a string.
<emph>SheetName</emph> : Kate gisa kopiatuko den orriaren izena.
6 hours ago
<emph>FileName</emph> : Identifies the file to open. It must follow the <literal>SF_FileSystem.FileNaming</literal> notation. The file must not be protected with a password.
<emph>FileName</emph> : Irekiko den fitxategia identifikatzen du. <literal>SF_FileSystem.FileNaming</literal> notazioa jarraitu behar du. Fitxategiak ez du pasahitzarekin babestuta egon behar.
6 hours ago
If the file does not exist, an error is raised. If the file is not a valid Calc file, a blank sheet is inserted. If the source sheet does not exist in the input file, an error message is inserted at the top of the newly pasted sheet.
Fitxategia existitzen ez bada, errore bat gertatuko da. Fitxategia ez bada baliozko Calc fitxategia, orri zuria txertatuko da. Iturburuko orria existitzen ez bada sarrerako fitxategian, errore-mezu bat txertatuko da itsatsi berri den orriaren goiko aldean.
6 hours ago
To copy sheets between <emph>open</emph> documents, use <literal>CopySheet</literal>. To copy sheets from documents that are <emph>closed</emph>, use <literal>CopySheetFromFile</literal>.
Dokumentu <emph>irekien</emph> arteko orriak kopiatzeko, erabili <literal>CopySheet</literal>. Orriak <emph>Itxita</emph> dauden dokumentuen arten kopiatzeko, erabili <literal>CopySheetFromFile</literal>.
6 hours ago
The example below copies "SheetX" from "FileA.ods" and pastes it at the last position of "FileB.ods" with the name "SheetY":
Beheko adibideak "SheetX" kopiatzen du "FileA.ods" fitxategitik eta "FileB.ods" fitxategiaren azken posizioan kopiatzen du "SheetY" izenarekin:
6 hours ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,869 23,499 176,798
Translated 19% 367 3,239 25,431
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 11, 2021, 8:49 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity