The overwrite mode is active. The text cursor is a blinking block. Click on the area to activate insert mode.
Overskriving er slått på. Tekstmarkøren er ei blinkande blokk. Trykk på området for å slå på innsetjing.
a week ago
<emph>Overwrite</emph>
<emph>Overskriv</emph>
a week ago
<switchinline select="sys"> <caseinline select="MAC">Insert mode is active.</caseinline> <defaultinline>The area in the status bar is blank, when Insert mode is active.</defaultinline> </switchinline> The text cursor is a blinking vertical line. Click on the area to activate the overwrite mode.
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Innsettingsmodus er slått på.</caseinline><defaultinline>Området på statuslinja er blankt når innsetjingsmodus er slått på.</defaultinline></switchinline>Tekstmarkøren er ein blinkande, loddrett strek. Trykk på området for å slå på overskrivingsmodus.
a week ago
<emph>Insert</emph>
<emph>Set inn</emph>
a week ago
Press <keycode>Insert</keycode> to toggle between overwrite mode and insert mode. The current mode is displayed on the Status Bar. <switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"> The text cursor must be enabled in the cell or in the input line.</caseinline></switchinline>
Trykk <keycode>Insert</keycode> for å skifta mellom overskriving og innsetjing. Den gjeldande modus vert vist på statuslinja.<switchinline select="appl"><caseinline select="CALC">Tekstmarkøren må vera aktiv i ei celle eller på innskrivingslinja.</caseinline></switchinline>
a week ago
<variable id="textmode_change"> <link href="text/shared/guide/textmode_change.xhp" name="Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode">Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode</link> </variable>
<variable id="textmode_change"><link href="text/shared/guide/textmode_change.xhp" name="Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode">Veksla mellom «Set inn modus» og «Overskriv-modus»</link></variable>
a week ago
<bookmark_value>text; overwriting or inserting</bookmark_value> <bookmark_value>overwrite mode</bookmark_value> <bookmark_value>insert mode for entering text</bookmark_value>
<bookmark_value>tekst; skriva over eller setja inn</bookmark_value><bookmark_value>overskrivingsmodus</bookmark_value><bookmark_value>innsetjingsmodus for å skriva inn tekst</bookmark_value>
a week ago
<variable id="redlining_protect"><link href="text/shared/guide/redlining_protect.xhp" name="Protecting Changes">Protecting Changes</link></variable>
<variable id="redlining_protect"><link href="text/shared/guide/redlining_protect.xhp" name="Protecting Changes">Vernar mot endringar</link></variable>
9 days ago
Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.
Lat oss seia at du også har sendt ein kopi av rapporten i e-post til ein god ven og kollega, som har arbeidd med eit liknande emne tidlegare. Du har bede denne kollegaen leggja fram forslag til forbetringar og får eit redigert dokument tilbake via e-post.
9 days ago
<emph>Redacted Export (White)</emph>: finalize your document by converting the semitransparent redaction shapes to opaque white shapes, and export as pixels in the PDF file.
<emph>Sladda eksport (kvit)</emph>: fullfør dokumentet ved å konvertere dei halvgjennomsiktige sladdingane til ugjennomsiktig kvit og eksportera som ei piksellisert PDF-fil.
9 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,901 42,182 357,731
Translated 93% 2,716 38,632 323,367
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 82 631 5,323

Last activity

Last change April 14, 2021, 7:12 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity