User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / vcl/messagesCatalan (ca_VALENCIA)

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
Resource update 6 days ago
Separator
Separador
9 days ago
The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.
La vista prèvia mostra com es veurà cada full de paper. Podeu navegar per tots els fulls de paper amb els botons sota la vista prèvia.
9 days ago
Shows preview of the next page.
Mostra la previsualització de la pàgina següent.
9 days ago
Enter the number of page to be shown in the preview.
Introduïu el nombre de pàgines que es mostraran en la vista prèvia.
9 days ago
Shows preview of the previous page.
Mostra la previsualització de la pàgina anterior.
9 days ago
Turn on or off display of the print preview.
Activa o desactiva la visualització de la previsualització d'impressió.
9 days ago
The list box shows the installed printers. Click the printer to use for the current print job. Click the Properties button to change some of the printer properties.
El quadre de llista mostra les impressores instal·lades. Feu clic en la impressora que voleu utilitzar per a la tasca d'impressió actual. Feu clic en el botó Propietats per a canviar algunes de les propietats de la impressora.
9 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 429 1,207 7,094
Translated 96% 416 1,194 7,027
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 17 23 115

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 9:53 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity