User avatar None

Resource update

LibreOffice UI - master / sc/messagesFrisian

Resource update 3 weeks ago
Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range.
Heakket de selektearre sel berik oan de gegevensbank berik list, of feroaret in besteande gegevensbank berik.
4 weeks ago
Enter a new name for the sheet here.
Fier in nije namme foar it blêd hjir yn.
a month ago
Select the character set from the options used for import/export.
Selektearje yn de karlist de teken set fan de opsjes om foar ymport/eksport te brûken.
a month ago
Specifies the character set for text export.
Beskied it teken set foar it eksportearjen fan tekst.
a month ago
Choose or enter the field delimiter, which separates data fields.
Kies it fjild skieding teken dat gegevensfjilden skied, of fier har yn.
a month ago
Choose or enter the text delimiter, which encloses every data field.
Kies it fjild skieding teken dat elk gegevensfjild omjout, of fier har yn.
a month ago
Choose or enter the field delimiter, which separates data fields.
Kies it fjild skiedin teken dat gegevensfjilden skied, of fier har yn.
a month ago
Exports all data fields with a fixed width.
Eksportearret alle gegevens fjilden mei in fêste breedte.
a month ago
Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.
Eksportearret alle sellen mei tekst mei sitaten foar en nei de tekens, lykas beskied is yn it dialoochskerm Tekst begrinzgje. As net selektearre, sille allinne de sellen mei de tekst sitearre wurde dy in tekst begrinzgje teken befetsje.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,392 30,185 176,795
Translated 92% 4,979 23,988 141,082
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 23, 2021, 9:05 a.m.
Last author Berend Ytsma

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity