Translation

STR_LONG_ERR_NO_VALUE
English zznA7 ERROR.TYPE( #VALUE! ) == 3
Context English Frisian Actions
STR_NOCHARTATCURSOR No chart found at this position. Gjin diagram fûn op dizze posysje.
STR_PIVOT_NOTFOUND No pivot table found at this position. Gjin draaitabel fûn op dizze posysje.
STR_EMPTYDATA (empty) (leech)
STR_PRINT_INVALID_AREA Invalid print range Unjildich print berik
STR_PAGESTYLE Page Style Side styl
STR_HEADER Header Koptekst
STR_FOOTER Footer Fuottekst
STR_TEXTATTRS Text Attributes Tekst attributen
STR_PROTECTIONERR Protected cells can not be modified. Befeilige sellen kinne net feroare wurde.
STR_READONLYERR Document opened in read-only mode. Dokumint is iepene yn allinne lêze modus.
STR_MATRIXFRAGMENTERR You cannot change only part of an array. It is net mooglik om in diel fan de matriks te feroarjen.
STR_PAGEHEADER Header Koptekst
STR_PAGEFOOTER Footer Fuottekst
STR_ERROR_STR Err: Fltr:
STR_LONG_ERR_DIV_ZERO Error: Division by zero Flater: dieling troch nul
STR_LONG_ERR_NO_VALUE Error: No value
STR_LONG_ERR_NO_REF Error: Not a valid reference Flater: Unjildige ferwizing
STR_LONG_ERR_NO_NAME Error: Invalid name Flater: Unjildige namme
STR_LONG_ERR_ILL_FPO Error: Invalid numeric value Flater: Unjildige numerike wearde
STR_LONG_ERR_NV Error: Value not available Flater: Wearde net beskikber
STR_NO_ADDIN #ADDIN? #ADDIN?
STR_LONG_ERR_NO_ADDIN Error: Add-in not found Flater: ynstekker net fûn
STR_NO_MACRO #MACRO? #MACRO?
STR_LONG_ERR_NO_MACRO Error: Macro not found Flater: Makro net fûn
STR_LONG_ERR_SYNTAX Internal syntactical error Ynterne syntaksis flater
STR_LONG_ERR_ILL_ARG Error: Invalid argument Flater: Unjildich argumint
STR_LONG_ERR_ILL_PAR Error in parameter list Flater yn parameter list
STR_LONG_ERR_ILL_CHAR Error: Invalid character Flater: Unjildich teken
STR_LONG_ERR_PAIR Error: in bracketing Flater: heakjes ûntbrekke of net just pleatst
STR_LONG_ERR_OP_EXP Error: Operator missing Flater: Operator ûntbrekt
STR_LONG_ERR_VAR_EXP Error: Variable missing Flater: Fariabele ûntbrekt

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Frisian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_LONG_ERR_NO_VALUE
Source string description
zznA7 ERROR.TYPE( #VALUE! ) == 3
Source string location
sc/inc/globstr.hrc:219
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
fy/sc/messages.po, string 199