<ahelp hid=".">Specifies whether the legend should overlap the chart.</ahelp> Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.
<ahelp hid=".">Especifica si la llegenda s'ha de superposar al diagrama.</ahelp> Si s'inhabilita aquesta opció podreu mostrar la llegenda per sobre d'una part buida del diagrama, en lloc d'a un costat. D'aquesta manera, l'àrea de dibuix pot omplir la totalitat del diagrama, la qual cosa n'augmenta la llegibilitat.
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.</ahelp>
<ahelp hid=".">Especifica que l'eix està posicionat a la primera/última marca. Això fa que la representació visual dels punts de dades comence/acabe a l'eix del valor.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.</ahelp>
<ahelp hid=".">Especifica que l'eix està posicionat entre les marques. Això fa que la representació visual dels punts de dades comence/acabe a certa distància de l'eix del valor.</ahelp>
2 weeks ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 6 months ago
New string to translate 7 months ago
Resource update 7 months ago
Committed changes 8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">A polynomial trend line is shown with a given degree.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Es mostra una línia de tendència polinòmica amb un grau determinat.</ahelp>
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 977 12,742 93,966
Translated 99% 971 12,716 93,807
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 10:11 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity