Committed changes 4 weeks ago
Group operations in sequence are treated as if every single operation is enclosed by braces. They are nested, and in every level there can be no more than one operation. Here is an example of a formula with many group operations:
Grupperingsoperasjonar i rekkjefølgje vert handsama som om kvar einskild operasjon er omslutta av parentesar. Dei er nøysta saman slik at det på kvart nivå berre kan vera éin operasjon. Her er eit eksempel på ein formel med mange grupperingsoperasjonar:
4 weeks ago
Nesting groups within each other is relatively problem-free. In the formula <input>hat "{a + b}"</input> the "hat" is displayed simply over the center of "{a + b}". Also, <input>color red lceil a rceil</input> and <input>grave hat langle x * y rangle</input> work as expected. The result of the latter can be compared to <input>grave {hat langle x * y rangle}</input>. These attributes do not compete, but rather can be combined.
Grupper som er nøysta i kvarandre, byr sjeldan på problem. I formelen <input>hat "{a + b}"</input> vert sirkumfleksen vist midtstilt over uttrykket «"{a + b}"». Også uttrykk som <input>color red lceil a rceil</input> og <input>grave hat langle x * y rangle</input> fungerar som venta. Resultatet av det sistnemnde uttrykket kan samanliknast med <input>grave {hat langle x * y rangle}</input>. Desse eigenskapane er ikkje i konkurranse med kvarandre, men kan kombinerast med kvarandre.
4 weeks ago
Committed changes a month ago
Unlike other formula editors where "<emph>_</emph>" and " <emph>^</emph> " only refer to the next character ("a_24" refers only to the "2"), $[officename] Math refers to the entire number(s)/name(s)/text. If you want to put superscripts and subscripts in sequence, the expression can be written as follows: a_2{}^3 or a^3{}_2
I motsetnad til andre redigeringsprogram for formlar som brukear «<emph>_</emph>» og «<emph>^</emph>» til å visa til det neste teiknet («a_24» viser berre til talet «2»), viser $[officename] Math til heile talet, namnet eller teksten som føljer etter operatoren. Viss du vil at heva og senka skrift skal visast i ei bestemt rekkjefølgje, kan du skriva inn uttrykket slik: «a_2{}^3» eller «a^3{}_2»
a month ago
To change the size of a formula, use "size +" or -,*,/. Do not use "size n". These can easily be used in any context. This enables you to copy to other areas by using Copy and Paste, and the result remains the same. Furthermore, such expressions survive a change of base size in the menu better than when using "size n". If you use only <input>size *</input> and <input>size /</input> (for example, <input>size *1.24 a</input> or <input>size /0.86 a</input>) the proportions remain intact.
Bruk «size » saman med eitt av teikna «-, *, /» for å endra storleiken på ein formel. Ikkje bruk «size n». Denne metoden er enkel å bruka i alle samanhengar, og du kan kopiera og lime inn element i andre delar av formelen med det same resultatet. I motsetning til uttrykk som vert laga ved hjelp av «size n», endrar ikkje desse uttrykka storleik viss du brukear menyen til å endra grunnstorleiken. Brukear du berre <input>size *</input> og <input>size /</input> (for eksempel <input>size *1.24 a</input> eller <input>size /0.86 a</input>) vert proporsjonane ikkje endra.
a month ago
Using "left" and "right" makes the above expression valid in $[officename] Math: <input>left [2, 3 right )</input>. However, the brackets do not have any fixed size because they adjust to the argument. Setting a single bracket is a bit cumbersome. Therefore, there you can display single brackets with a fixed size by placing a "\" (backslash) in front of normal brackets. These brackets then act like any other symbol and no longer have the special functionality of brackets; that is they do not work as group builders and their orientation corresponds to that of other symbols. See <input>size *2 \langle x \rangle</input> and <input>size *2 langle x rangle</input>.
Viss du brukear «left» og «right», kan du gjera uttrykket over til eit gyldig uttrykk i $[officename] Math: <input>left [2, 3 right )</input>. Desse parentesane vil ikkje ha nokon fast storleik fordi dei vert tilpassa til argumentet. Det er litt tungvint å setja inn ein enkeltparentes. Du kan løysa dette problemet ved å setja inn «\» (omvendt skråstrek) framføre vanlege parentesar for å visa ein enkeltparentes med fast storleik. Då vil desse parentesane fungera som andre symbol og vil missa spesialfunksjonane som parentesar. Det vil seia at dei ikkje lenger kan brukast til å setja saman grupper, og har ei retning som er i samsvar med andre symbol. Sjå <input>size *2 \langle x \rangle</input> og <input>size *2 langle x rangle</input>.
a month ago
If a line or an expression begins with text, it is aligned on the left by default. You can change this with any of the <emph>align</emph> commands. An example is <emph>stack{a+b-c*d#alignr "text"}</emph>, where "text" appears aligned to the right. Note that text must always be surrounded by quotation marks.
Viss ei linje eller eit uttrykk byrjar med tekst, vert linja venstrejustert som standard. Du kan endra dette ved hjelp av ein av <emph>align</emph>-kommandoane. Eit eksempel er <emph>stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}</emph>, der "tekst" vert høgrejustert. Legg merkje til at tekst alltid må stå mellom doble hermeteikn. NB! Viss du brukear andre hermeteikn enn dei som er brukte i dette eksempelet, for eksempel «», vert hermeteikna viste som ein del av teksten.
a month ago
When using the align instructions, note that
Når du brukear «align»-kommandoane, bør du vera merksam på at
a month ago
Note that some entries require spaces for the correct structure. This is especially true when you specify attributes with fixed values instead of placeholders.
Ver merksam på at nokre oppføringar krev at du set inn mellomrom for å få rett struktur. Dette gjeld spesielt når du vel eigenskapar som brukear faste verdiar i staden for plasshaldarar.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,541 16,987 176,725
Translated 99% 1,540 16,971 176,563
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 25 420 5,385

Last activity

Last change Dec. 16, 2020, 4:56 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity