For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.
За автоматично пренасяне в XLS файлове желаните редове трябва да бъдат настроени на „Оптимална височина“.
19 hours ago
In <menuitem>Format - Cells - Alignment</menuitem>, mark the <emph>Wrap text automatically</emph> option and click OK.
Във <menuitem>Форматиране - Клетки - Подравняване</menuitem> отметнете полето <emph>Автоматично пренасяне на текста</emph> и натиснете OK.
19 hours ago
Pressing the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline>+Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.
Натискането на <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline>+Enter вмъква ръчен знак за нов ред. Тази комбинация работи както директно в клетката, така и в реда за въвеждане. Входният ред може да бъде разгънат на няколко реда чрез бутона със стрелка надолу отдясно.
19 hours ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help - master / text/scalc/guideBulgarian

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: <literal>'This year''s sheet'.A1</literal>
Обръщението трябва да се огради в единични кавички, а единичната кавичка вътре в него трябва да се удвои: <literal>'This year''s sheet'.A1</literal>
3 weeks ago
For example, you want to reference the <literal>cell A1</literal> on a sheet named <literal>This year's sheet</literal>.
Да предположим, че искате да посочите клетката <literal>A1</literal> в лист с име <literal>This year's sheet</literal> („Листът за тази година“).
3 weeks ago
In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes <literal>'</literal> when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).
В обръщения към клетки името на листа трябва да е оградено с единични кавички <literal>'</literal>, когато съдържа други знаци освен цифри, букви и долни черти. Единичните кавички в име трябва да се екранират чрез дублирането им (две единични кавички).
3 weeks ago
Referencing Sheet Names with Special Characters
Обръщения към имена на листове със специални знаци
3 weeks ago
You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME Calc - Defaults</menuitem> and enter the prefix name in <emph>Prefix name for new worksheet</emph>.
Можете да зададете префикс за имената на новите листове, които създавате. Изберете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Инструменти - Настройки</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME Calc - Подразбирани настройки</menuitem> и въведете префикса за името в <emph>Префикс на име за нов лист</emph>.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,507 24,084 192,073
Translated 98% 1,489 23,547 188,501
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 5 121 2,075

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 2:17 p.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity