Translation status

159 Strings 4% Translate
1,927 Words 1%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 338 5,024 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 549 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 98 1,086 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 190 1,366 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 658 10,357 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 143 1,793 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 128 948 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 220 2,712 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 2,166 34,546 9 2 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 53 450 58 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 16 144 14 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 270 3,345 2 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 50 393 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 125 908 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 88 1,012 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 172 1,621 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 22% 3,655 38,982 4 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 77 464 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 2,574 39,955 5 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 48 785 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 229 2,226 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 16 123 Translate
auxiliary MPL-2.0 91% 10 26 12 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 185 2,552 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 774 12,375 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14% 1,821 29,296 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 287 3,312 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 177 1,292 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 137 1,128 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 42% 377 6,816 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 180 1,078 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 76 1,179 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 178 1,768 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 298 3,847 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 50 340 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,509 30,138 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 34 446 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 246 3,181 10 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 639 8,771 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 1,332 18,865 17 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 23 354 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,360 23,640 8 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 22% 5,946 77,409 269 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 1,333 16,617 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 933 14,294 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 5 84 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 697 8,570 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 94 257 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 363 4,224 30 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 14% 154 1,223 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 16 105 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 67 460 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 4,245 56,143 10 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 1,392 23,563 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 239 2,263 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 16 106 Translate
If the user has an older version of %PRODUCTNAME that does not know localizable string resources for Basic dialogs, the user will see the default language strings.
Nëse përdoruesi ka një version më të vjetër të %PRODUCTNAME që nuk i di burimet e lokalizueshme të fjalive për dialogjet Basic, përdoruesi do të shohë seksionet e gjuhës së parazgjedhur.
4 months ago
If no language matches the user's version, the user will see the default language strings.
Nëse asnjë gjuhë nuk përkon me atë të versionit të përdoruesit, përdoruesi do të shohë seksionet e gjuhës së parazgjedhur.
4 months ago
The user of your dialog will see the strings of the user interface language of the user's version of %PRODUCTNAME, if you did provide strings in that language.
Përdoruesi i dialogut tënd do të shohë fjalitë e gjuhës së ndërfaqes së përdoruesit e versionit të përdoruesit të %PRODUCTNAME, nëse i mundësove fjalitë në atë gjuhë.
4 months ago
Repeat for all languages that you added.
Përsërit për të gjitha gjuhët që shtove.
4 months ago
Using the control's property dialogs, edit all strings to the other language.
Duke përdorur dialogjet e karakteristikave të kontrolleve, shto të gjithë fjalitë në gjuhën tjetër.
4 months ago
Select another language in the Current Language listbox.
Zgjidh një gjuhë tjetër në listëkutinë Gjuha Aktuale.
4 months ago
Insert any number of controls to your dialog and enter all strings you want.
Shto çfarëdo numri kontrollesh në dialog dhe shto të gjitha fjalitë që dëshiron.
4 months ago
Switch the Current Language listbox to display the default language.
Ndërro listëkutinë Gjuha Aktuale që të shfaqi gjuhën e parazgjedhur.
4 months ago
Once you have added the resources for localizable strings in your dialogs, you can select the current language from the Current Language listbox on the Language toolbar.
Sapo të kesh shtuar burimet për stringjet e lokalizueshëm në dialogjet e tua, mund të zgjedhësh gjuhën aktuale nga listëkutia Gjuha Aktuale në shiritin e mjeteve Gjuha.
4 months ago
To edit localizable controls in your dialog
Për të shtuar kontrolle të lokalizueshëm në dialogun tuaj
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 159 1,927 16,358
Translated 4% 7 21 125
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 2 2 22

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year