Specifies the difference between two consecutive iteration step results. If the result of the iteration is lower than the minimum change value, then the iteration will stop.
Вказує різницю між двома послідовними результатами кроків ітерації. Якщо результат кроку ітерації нижчий за значення мінімальної зміни, ітерація зупиниться.
2 days ago
Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.
Визначає кількість десяткових знаків, що відображатимуться для чисел із загальним числовим форматом. Числа відображаються округленими, але не зберігаються такими.
3 days ago
You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.
Ви можете вказати максимальну кількість десяткових знаків, які відображаються за замовчуванням, для комірок із загальним числовим форматом. Якщо параметр не активовано, комірки із загальним числовим форматом відображають стільки десяткових знаків, скільки дозволяє ширина стовпця.
4 days ago
Sets the maximum number of iteration steps.
Задає найбільше число ітерацій.
5 days ago
Specifies whether formulas with iterative references (formulas that are continuously repeated until the problem is solved) are calculated after a specific number of repetitions.
Вказує, чи мають обчислюватися формули з циклічними посиланнями (формули, які постійно повторюються до розв'язання задачі) після певного числа повторень.
5 days ago
Specifies that you can use the text in any cell as a label for the column below the text or the row to the right of the text. The text must consist of at least one word and must not contain any operators.
Вказує, що можна використовувати текст з будь-якої комірки як підпис для стовпця, розташованого під цим текстом, або рядка, що міститься праворуч від цього тексту. Цей текст має містити не менше одного слова і не може містити операторів.
5 days ago
Specifies that the search criteria you set for the Calc database functions must match the whole cell exactly. When both, the Search criteria = and <> must apply to whole cells box and the Enable wildcards in formulas box are marked, %PRODUCTNAME Calc behaves exactly as Microsoft Excel when searching cells in the database functions.
Вказує, що критерії пошуку, які задаються для функцій бази даних Calc, мають точно збігатися з усією коміркою. Коли встановлено прапорці Критерії пошуку = і <> мають поширюватись на всю комірку і Увімкнути шаблони у формулах, поведінка% PRODUCTNAME Calc повністю збігається з поведінкою MS Excel при пошуку комірок у функціях бази даних.
5 days ago
Enable w_ildcards in formulas
Увімкнути _підстановочні знакшаблони у формулах
5 days ago
Search criteria = and <> must apply to _whole cells
Критерійї пошуку = і <> мають поширюватись на вс_ю комірку
5 days ago
Calculates the z-Test of two data samples.
Обчислює z-тест двох вибірок даних.
6 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,392 30,185 176,795
Translated 95% 5,159 26,986 158,318
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 16, 2021, 3:04 p.m.
Last author Євген Кондратюк

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity