Committed changes a month ago
The Mozilla address book driver requires the <tt>SUNWzlib</tt> package. This package is not part of the minimum Solaris operating system installation. If you require access to the Mozilla address book, then add this package to your Solaris operating system using the command "<tt>pkgadd</tt>" from the installation CD.
Trình điều khiển sổ địa chỉ Mozilla yêu cầu gói <tt>SUNWzlib</tt>. Gói này không nằm trong bản cài đặt hệ điều hành Solaris tối thiểu. Nếu bạn yêu cầu truy cập đến sổ địa chỉ Mozilla, hãy thêm gói này vào hệ điều hành Solaris bằng cách sử dụng lệnh "<tt>pkgadd</tt>" từ đĩa CD cài đặt.
a month ago
New contributor a month ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / readlicense_oo/docsVietnamese

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice UI - master / readlicense_oo/docsVietnamese

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / readlicense_oo/docsVietnamese

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice UI - master / readlicense_oo/docsVietnamese

New strings to translate 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 2,395 17,312
Translated 55% 57 1,160 7,896
Needs editing 0% 1 85 541
Failing checks 1% 2 6 34

Last activity

Last change Dec. 4, 2020, 11:54 a.m.
Last author sophie

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity