Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file pl/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Committed changes a month ago
[ProductName] will be installed with the default components, including user interface languages and spelling dictionaries matching your current language settings.
[ProductName] zostanie zainstalowany z domyślnymi komponentami, włączając w to język interfejsu użytkownika i słowniki poprawnej pisowni dopasowane do tTwoich obecnych ustawień języka.
a month ago
Committed changes 4 months ago
Enter the network location or click Change to browse to a location. Click Install to create a server image of [ProductName] at the specified network location or click Cancel to exit the wizard.
Wpiszrowadź ścieżkę sieciową lub kliknij przycisk Zmień, aby odnaleźć ścieżkę. Kliknij przycisk Instaluj, aby utworzyć obraz sieciowy [ProductName] w podanej ścieżce lub kliknij przycisk Anuluj, aby opuścić kreator.
4 months ago
Committed changes 6 months ago
Property: [1], Signature: [2]
Właściwsność: [1], SygnaturaPodpis: [2]
6 months ago
Committed changes 10 months ago
&Do not close applications. A reboot will be required to complete the setup.
&Nie zamykaj aplikacji. Konieczny będzie restart systemu w celu dokończenia instalacji.
10 months ago
The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them, or reboot the system later to complete the setup.
Następujące aplikacje używają plików, które należy zaktualizować za pomocą tego instalatora. Możesz pozwolić kreatorowi instalacji je zamknąć i spróbować je ponownie uruchomić lub zrestartuj system później, aby zakończyć instalację.
10 months ago
New string to translate 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 4,439 28,680
Translated 100% 560 4,439 28,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 10 19 145

Last activity

Last change Dec. 6, 2020, 3:54 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity