Translation status

560 Strings 100% Translate
4,439 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
dictionaries/sq_AL This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 0% 1 6
dictionaries/pt_PT This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 0% 1 8
dictionaries/es This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 0% 1 12
oox/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 13% 13 13
svl/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 13% 13 13
shell/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 27% 13 13
accessibility/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 43% 13 13
sccomp/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 51% 13 13
filter/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 60% 131 1,810
avmedia/messages This component is linked to the LibreOffice UI - master/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 62% 13 13

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Committed changes 8 months ago
&Do not close applications. A reboot will be required to complete the setup.
&Slut de programma's net. Op 'e nij opstarte is fereaske om de ynstallaasje te foltôgjen.
8 months ago
The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them, or reboot the system later to complete the setup.
De folgjende programma's meitsje brûkme fan triemmen dy fernijd moatte wurde troch dizze ynstallaasje. Jo kinne de ynstallaasje assistint opdracht jaan har te sluten en dêrnei op 'e nij op te starten, of it systeem letter op 'e nij te starten om de ynstallaasje te foltôgjen.
8 months ago
New string to translate 9 months ago
Resource update 9 months ago
Committed changes 10 months ago
The [ProductName] Help must be installed in the same directory as the program.
De help fan [ProductName] moat yn itselde map ynstallearre wêze as it programma.
10 months ago
New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 560 4,439 28,680
Translated 100% 560 4,439 28,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 21, 2020, 7:15 p.m.
Last author Berend Ytsma

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity