User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/schart/02Albanian

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
<ahelp hid=".uno:ContextType" visibility="visible">Displays the name of the current chart type.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ContextType" visibility="visible">Shfaq emerin e llojit të grafikut aktual.</ahelp>
a year ago
<link href="text/schart/02/02020000.xhp" name="Current Chart Type">Current Chart Type</link>
<link href="text/schart/02/02020000.xhp" name="Current Chart Type">Lloji i Grafikut Aktual</link>
a year ago
<image id="img_id3152577" src="cmd/sc_newarrangement.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152577">Icon</alt></image>
<image id="img_id3152577" src="cmd/sc_newarrangement.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152577">Ikona/alt></image>
a year ago
<ahelp hid=".uno:NewArrangement">Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:NewArrangement">Lëviz të gjithë elementët e grafikëve në pozicionin e tyre të paracaktuar brenda grafikut aktual. Ky funksion nuk ndryshon llojin e grafikut apo tipare të tjera përpos pozicionit të elementëve.</ahelp>
a year ago
<link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Automatic Layout</link>
<link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Formëdhënie Automatike</link>
a year ago
<bookmark_value>reorganizing charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; reorganizing</bookmark_value>
<bookmark_value>riorganizon grafikët</bookmark_value><bookmark_value>grafikë; riorganizim</bookmark_value>
a year ago
<image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Icon</alt></image>
<image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Ikona</alt></image>
a year ago
<ahelp hid=".uno:ScaleText">Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ScaleText">Rishkallëzon teksin në grafikë kur ju ndryshoni madhësinë e grafikut.</ahelp>
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 25 167 1,951
Translated 36% 9 23 124
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity