Translation status

6 Strings 100% Translate
99 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 604 8,485
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 1
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 106 549
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 94 257
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 27 177
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1,869 23,499 1
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 6
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 51 349
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 364 4,276 29

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/smath/02.po
Translation file sq/helpcontent2/source/text/smath/02.po
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Committed changes a year ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektivpërkatës.
a year ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektiv.
a year ago
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window.
Mundeni gjithashtu të klikoni një pozicion në dokument për të lëvizur kursorin në pozicionin e tij korrespondues në dritaren <emph>e Komandave</emph>.
a year ago
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable>
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Përdor këtë ikonë në shiritin e Veglave për të shndërruar Kursorin e Formulës aktivizuar ose çaktivizuar.</ahelp> Pjesa e formulës ku kursori është i pozicionuar në dritaren e <emph>Komandave</emph> shënohet me një kufi të hollë kur kursori i formulës është aktiv.</variable>
a year ago
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value>
<bookmark_value>kursori i formulës në $[officename] </bookmark_value><bookmark_value>kursorin e Math; në $[officename] Math</bookmark_value>
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help - master / text/smath/02Albanian

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 99 744
Translated 100% 6 99 744
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 9:34 p.m.
Last author Bela Toci

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity