Resource update a month ago
Resource update a month ago
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Icon</alt></image>
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Ikonë</alt></image>
a year ago
<variable id="wie">To access this function...</variable>
<variable id="wie">Për tu qasur në këtë funksion...</variable>
a year ago
Show/Hide Axis Descriptions
Shfaq/Fsheh Përshkrimet e Boshtit
a year ago
On Formatting bar, click
Kliko në shiritin formatues
a year ago
<variable id="stlp">In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.</variable>
<variable id="stlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i grafikut të një vije ose grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Të Përshkallëzuar në menunë e llojit të Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
a year ago
<variable id="smlp">In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.</variable>
<variable id="smlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i një Vije grafiku ose i një grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Sheshoj në menunë e Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
a year ago
Double-click a chart, then choose <emph>Format - Data Ranges</emph>
Kliko dy herë një grafik, pastaj zgjidh <emph>Formato - Rreshtat e të Dhënave</emph>
a year ago
Choose <emph>Insert - Chart...</emph>
Zgjidh<emph>Shto- Grafik...</emph>
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 60 474 4,785
Translated 11% 7 24 150
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity