Translation

STR_TEXTUNDO_SPLITPARA
English 7KPRL
Context English Norwegian Nynorsk Actions
SV_PRINT_CUSTOM_TXT Custom Tilpassa
SV_EDIT_WARNING_STR The inserted text exceeded the maximum length of this text field. The text was truncated. Den innsette teksten var lengre enn kva tekstfeltet tillèt. Teksten vart korta ned.
SV_APP_CPUTHREADS CPU threads: CPU-trådar:
SV_APP_OSVERSION OS: OS:
SV_APP_UIRENDER UI render: UI-utformar:
SV_APP_SKIA_VULKAN Skia/Vulkan Skia/Vulkan
SV_APP_SKIA_METAL Skia/Metal Skia/Metal
SV_APP_SKIA_RASTER Skia/Raster Skia/Raster
SV_APP_DEFAULT default standard
SV_MSGBOX_INFO Information Informasjon
SV_MSGBOX_WARNING Warning Åtvaring
SV_MSGBOX_ERROR Error Feil
SV_MSGBOX_QUERY Confirmation Stadfesting
STR_TEXTUNDO_DELPARA delete line slett linje
STR_TEXTUNDO_CONNECTPARAS delete multiple lines slett fleire linjer
STR_TEXTUNDO_SPLITPARA insert multiple lines set inn fleire linjer
STR_TEXTUNDO_INSERTCHARS insert '$1' set inn «$1»
STR_TEXTUNDO_REMOVECHARS delete '$1' slett «$1»
STR_SVT_ACC_DESC_TABLISTBOX Row: %1, Column: %2 Rad: %1, kolonne: %2
STR_SVT_ACC_EMPTY_FIELD Empty Field Tomt felt
STR_SVT_CALENDAR_DAY Day Dag
STR_SVT_CALENDAR_WEEK Week Veke
STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today I dag
STR_WIZDLG_ROADMAP_TITLE Steps Steg
STR_WIZDLG_FINISH ~Finish ~Ferdig
STR_WIZDLG_NEXT ~Next > ~Neste >
STR_WIZDLG_PREVIOUS < Bac~k < ~Tilbake
STR_SEPARATOR Separator Skiljeteikn
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_TITLE Default file formats not registered Standardfilformata er ikkje registrert
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_MSG The following file formats are not registered to be opened by default in %PRODUCTNAME:
$1
Select OK if you want to change default file format registrations.
Desse filformata er ikkje registrerte for å verta opna som standard i %PRODUCTNAME:
$1
Vel OK viss du vil endra registreringane for standardfilformat.
KEY_VERSION_CHECK Warning: Not all of the imported EPS graphics could be saved at level1
as some are at a higher level!
Åtvaring: Nokre av dei importerte EPS-bileta kan ikkje lagrast på nivå1
ettersom nokre er på eit høgare nivå.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_TEXTUNDO_SPLITPARA
Source string description
7KPRL
Source string location
vcl/inc/strings.hrc:96
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/vcl/messages.po, string 161