Translation

STR_SVT_ACC_DESC_TABLISTBOX
English YhJ4x descriptions of accessible objects
Context English Norwegian Nynorsk Actions
SV_APP_OSVERSION OS: OS:
SV_APP_UIRENDER UI render: UI-utformar:
SV_APP_SKIA_VULKAN Skia/Vulkan Skia/Vulkan
SV_APP_SKIA_METAL Skia/Metal Skia/Metal
SV_APP_SKIA_RASTER Skia/Raster Skia/Raster
SV_APP_DEFAULT default standard
SV_MSGBOX_INFO Information Informasjon
SV_MSGBOX_WARNING Warning Åtvaring
SV_MSGBOX_ERROR Error Feil
SV_MSGBOX_QUERY Confirmation Stadfesting
STR_TEXTUNDO_DELPARA delete line slett linje
STR_TEXTUNDO_CONNECTPARAS delete multiple lines slett fleire linjer
STR_TEXTUNDO_SPLITPARA insert multiple lines set inn fleire linjer
STR_TEXTUNDO_INSERTCHARS insert '$1' set inn «$1»
STR_TEXTUNDO_REMOVECHARS delete '$1' slett «$1»
STR_SVT_ACC_DESC_TABLISTBOX Row: %1, Column: %2 Rad: %1, kolonne: %2
STR_SVT_ACC_EMPTY_FIELD Empty Field Tomt felt
STR_SVT_CALENDAR_DAY Day Dag
STR_SVT_CALENDAR_WEEK Week Veke
STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today I dag
STR_WIZDLG_ROADMAP_TITLE Steps Steg
STR_WIZDLG_FINISH ~Finish ~Ferdig
STR_WIZDLG_NEXT ~Next > ~Neste >
STR_WIZDLG_PREVIOUS < Bac~k < ~Tilbake
STR_SEPARATOR Separator Skiljeteikn
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_TITLE Default file formats not registered Standardfilformata er ikkje registrert
STR_FILEEXT_NONDEFAULT_ASK_MSG The following file formats are not registered to be opened by default in %PRODUCTNAME:
$1
Select OK if you want to change default file format registrations.
Desse filformata er ikkje registrerte for å verta opna som standard i %PRODUCTNAME:
$1
Vel OK viss du vil endra registreringane for standardfilformat.
KEY_VERSION_CHECK Warning: Not all of the imported EPS graphics could be saved at level1
as some are at a higher level!
Åtvaring: Nokre av dei importerte EPS-bileta kan ikkje lagrast på nivå1
ettersom nokre er på eit høgare nivå.
STR_GBU Graphics Backend used: %1 Brukt Grafikk-Backend: %1
STR_PASSED Passed Tests: %1 Godkjende testar: %1
STR_QUIRKY Quirky Tests: %1 Spesielle testar: %1

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_SVT_ACC_DESC_TABLISTBOX
Source string description
YhJ4x descriptions of accessible objects
Source string location
vcl/inc/strings.hrc:101
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/vcl/messages.po, string 164