The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

autoformattable|extended_tip|numformatcb
English BXsZr
Context English Swedish Actions
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Anger att den inkommande e-postservern använder IMAP.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Ange användarnamnet för IMAP-servern.
extended_tip|inpassword Enter the password. Ange lösenordet.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Användarnamn:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: Lösenord:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Autoformat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Visar en förhandsgranskning av det aktuella urvalet.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Visar en lista på de tillgängliga formatmallarna för tabeller. Klicka på det format som du vill använda och klicka på OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Lägger till ett nytt tabellformat till listan.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
autoformattable|rename Rename Byt namn
autoformattable|label1 Format Format
autoformattable|numformatcb Number format Talformat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style. Inkluderar talformat i den valda tabellstilen.
autoformattable|bordercb Borders Inramning
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|fontcb Font Teckensnitt
autoformattable|extended_tip|fontcb Includes font formatting in the selected table style. Inkluderar teckensnitt i det valda tabellformatet.
autoformattable|patterncb Pattern Mönster
autoformattable|extended_tip|patterncb Includes background styles in the selected table style. Inkluderar bakgrundsformat i de valda tabellformaten.
autoformattable|alignmentcb Alignment Justering
autoformattable|extended_tip|alignmentcb Includes alignment settings in the selected table style. Inkluderar justeringsinställningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|label2 Formatting Formatering
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Tillämpar automatiskt format på den aktuella tabellen, inklusive teckensnitt, skuggning och kantlinjer.
autotext|new _New _Nytt
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
autotext|newtext New (text only) Ny (endast text)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.
autotext|copy _Copy K_opiera

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

4 months ago
User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sw/messagesSwedish

 
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autoformattable|extended_tip|numformatcb
Source string description
BXsZr
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1810