Translation

autotext|extended_tip|newtext
English s5n2E
Context English Swedish Actions
autoformattable|numformatcb Number format Talformat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style. Inkluderar talformat i den valda tabellstilen.
autoformattable|bordercb Borders Inramning
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|fontcb Font Teckensnitt
autoformattable|extended_tip|fontcb Includes font formatting in the selected table style. Inkluderar teckensnitt i det valda tabellformatet.
autoformattable|patterncb Pattern Mönster
autoformattable|extended_tip|patterncb Includes background styles in the selected table style. Inkluderar bakgrundsformat i de valda tabellformaten.
autoformattable|alignmentcb Alignment Justering
autoformattable|extended_tip|alignmentcb Includes alignment settings in the selected table style. Inkluderar justeringsinställningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|label2 Formatting Formatering
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Tillämpar automatiskt format på den aktuella tabellen, inklusive teckensnitt, skuggning och kantlinjer.
autotext|new _New _Nytt
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
autotext|newtext New (text only) Ny (endast text)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.
autotext|copy _Copy K_opiera
autotext|extended_tip|copy Copies the selected AutoText to the clipboard. Kopierar den markerade autotext-posten till urklippet.
autotext|replace Replace Ersätt
autotext|extended_tip|replace Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document. Ersätter innehållet i den markerade autotext-posten med markeringen i det aktuella dokumentet.
autotext|replacetext Rep_lace (text only) E_rsätt (bara text)
autotext|rename Rename... Byt namn...
autotext|extended_tip|rename Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box. Ändrar namnet på det markerade autotext-området till det namn som du skriver in i rutan Namn.
autotext|delete _Delete Ta _bort
autotext|edit _Edit _Redigera
autotext|extended_tip|edit Opens the selected AutoText entry for editing in a separate document. Make the changes that you want, choose File - Save AutoText, and then choose File - Close. Öppnar den markerade autotext-posten för redigering i ett separat dokument. Gör de ändringar som behövs, välj Arkiv - Spara textblock och välj sedan Arkiv - Stäng.
autotext|macro _Macro... _Makro...
autotext|extended_tip|macro Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry. Öppnar dialogrutan Tilldela makro där du kan koppla ett makro till den markerade autotext-posten.
autotext|import _Import... _Importera...
autotext|extended_tip|import Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import. Öppnar en dialogruta där du kan välja Word-dokumentet eller mallen 97/2000/XP, som innehåller de autotextposter som du vill importera.
autotext|AutoTextDialog AutoText Autotext

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Document Dokument LibreOffice UI - master

String information

Context
autotext|extended_tip|newtext
Source string description
s5n2E
Source string location
sw/uiconfig/swriter/ui/autotext.ui:29
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1800