Translation

autoformattable|patterncb
English BG3bD
Context English Swedish Actions
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Autoformat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Visar en förhandsgranskning av det aktuella urvalet.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Visar en lista på de tillgängliga formatmallarna för tabeller. Klicka på det format som du vill använda och klicka på OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Lägger till ett nytt tabellformat till listan.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
autoformattable|rename Rename Byt namn
autoformattable|label1 Format Format
autoformattable|numformatcb Number format Talformat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style. Inkluderar talformat i den valda tabellstilen.
autoformattable|bordercb Borders Inramning
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|fontcb Font Teckensnitt
autoformattable|extended_tip|fontcb Includes font formatting in the selected table style. Inkluderar teckensnitt i det valda tabellformatet.
autoformattable|patterncb Pattern Mönster
autoformattable|extended_tip|patterncb Includes background styles in the selected table style. Inkluderar bakgrundsformat i de valda tabellformaten.
autoformattable|alignmentcb Alignment Justering
autoformattable|extended_tip|alignmentcb Includes alignment settings in the selected table style. Inkluderar justeringsinställningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|label2 Formatting Formatering
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Tillämpar automatiskt format på den aktuella tabellen, inklusive teckensnitt, skuggning och kantlinjer.
autotext|new _New _Nytt
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
autotext|newtext New (text only) Ny (endast text)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.
autotext|copy _Copy K_opiera
autotext|extended_tip|copy Copies the selected AutoText to the clipboard. Kopierar den markerade autotext-posten till urklippet.
autotext|replace Replace Ersätt
autotext|extended_tip|replace Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document. Ersätter innehållet i den markerade autotext-posten med markeringen i det aktuella dokumentet.
autotext|replacetext Rep_lace (text only) E_rsätt (bara text)
autotext|rename Rename... Byt namn...
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autoformattable|patterncb
Source string description
BG3bD
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1791