Translation

autoformattable|extended_tip|add
English s8u6x
Context English Swedish Actions
authenticationsettingsdialog|port_label P_ort: Port:
authenticationsettingsdialog|label3 Type: Typ
authenticationsettingsdialog|pop3 _POP3 POP3
extended_tip|pop3 Specifies that the incoming mail server uses POP 3. Anger att den inkommande e-postservern använder POP 3.
authenticationsettingsdialog|imap _IMAP IMAP
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Anger att den inkommande e-postservern använder IMAP.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Ange användarnamnet för IMAP-servern.
extended_tip|inpassword Enter the password. Ange lösenordet.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Användarnamn:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: Lösenord:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Autoformat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Visar en förhandsgranskning av det aktuella urvalet.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Visar en lista på de tillgängliga formatmallarna för tabeller. Klicka på det format som du vill använda och klicka på OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Lägger till ett nytt tabellformat till listan.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
autoformattable|rename Rename Byt namn
autoformattable|label1 Format Format
autoformattable|numformatcb Number format Talformat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style. Inkluderar talformat i den valda tabellstilen.
autoformattable|bordercb Borders Inramning
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|fontcb Font Teckensnitt
autoformattable|extended_tip|fontcb Includes font formatting in the selected table style. Inkluderar teckensnitt i det valda tabellformatet.
autoformattable|patterncb Pattern Mönster
autoformattable|extended_tip|patterncb Includes background styles in the selected table style. Inkluderar bakgrundsformat i de valda tabellformaten.
autoformattable|alignmentcb Alignment Justering
autoformattable|extended_tip|alignmentcb Includes alignment settings in the selected table style. Inkluderar justeringsinställningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|label2 Formatting Formatering
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Tillämpar automatiskt format på den aktuella tabellen, inklusive teckensnitt, skuggning och kantlinjer.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Add Lägg till LibreOffice UI - master

String information

Context
autoformattable|extended_tip|add
Source string description
s8u6x
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1781