Translation

authenticationsettingsdialog|inusername_label
English eEGih
Context English Swedish Actions
authenticationsettingsdialog|outpassword_label _Password: _Lösenord:
authenticationsettingsdialog|smtpafterpop The outgoing mail server uses the same authentication as the _incoming mail server Den utgående e-postservern använder samma autentisering som den inkommande
extended_tip|smtpafterpop Select if you are required to first read your email before you can send email. Välj om du måste läsa din e-post innan du kan skicka e-post.
authenticationsettingsdialog|label2 Incoming mail server: Inkommande e-postserver:
extended_tip|server Enter the server name of your POP 3 or IMAP mail server. Ange servernamnet på POP 3- eller IMAP-e-postservern.
authenticationsettingsdialog|server_label Server _name: Servernamn:
extended_tip|port Enter the port on the POP3 or IMAP server. Ange porten på POP3- eller IMAP-servern.
authenticationsettingsdialog|port_label P_ort: Port:
authenticationsettingsdialog|label3 Type: Typ
authenticationsettingsdialog|pop3 _POP3 POP3
extended_tip|pop3 Specifies that the incoming mail server uses POP 3. Anger att den inkommande e-postservern använder POP 3.
authenticationsettingsdialog|imap _IMAP IMAP
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Anger att den inkommande e-postservern använder IMAP.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Ange användarnamnet för IMAP-servern.
extended_tip|inpassword Enter the password. Ange lösenordet.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Användarnamn:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: Lösenord:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Autoformat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Visar en förhandsgranskning av det aktuella urvalet.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Visar en lista på de tillgängliga formatmallarna för tabeller. Klicka på det format som du vill använda och klicka på OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Lägger till ett nytt tabellformat till listan.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.
autoformattable|rename Rename Byt namn
autoformattable|label1 Format Format
autoformattable|numformatcb Number format Talformat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style. Inkluderar talformat i den valda tabellstilen.
autoformattable|bordercb Borders Inramning
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Inkluderar inramningar i det valda tabellformatet.
autoformattable|fontcb Font Teckensnitt

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
authenticationsettingsdialog|inusername_label
Source string description
eEGih
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1774