Translation

assignstylesdialog|extended_tip|right
English vmpZc
Context English Swedish Actions
assignfieldsdialog|AssignFieldsDialog Match Fields Matcha fält
assignfieldsdialog|MATCHING_LABEL Assign the fields from your data source to match the address elements. Tilldela fälten från datakällan så att de matchar adresselementen.
assignfieldsdialog|extended_tip|FIELDS Select a field name in your database for each logical address element. Välj ett fältnamn i din databas för varje logiskt adresselement.
assignfieldsdialog|ST_ADDRESSELEMENT Address elements Adresselement
assignfieldsdialog|ST_PREVIEW Preview Förhandsvisa
assignfieldsdialog|ST_MATCHESTO Matches to field Matchar till fältet
assignfieldsdialog|PREVIEW_LABEL Address block preview Förhandsgranska adressblock
assignfieldsdialog|extended_tip|PREVIEW Displays a preview of the values of the first data record. Visar en förhandsgranskning av värde för den första dataposten.
assignfieldsdialog|extended_tip|AssignFieldsDialog Matches the logical field names of the layout dialog to the field names in your database when you create new address blocks or salutations. Matchar de logiska fältnamnen i layoutdialogen med fältnamnen i din databas när du skapar nya adressblock eller hälsningar.
assignstylesdialog|AssignStylesDialog Assign Styles Tilldela mallar
assignstylesdialog|left|tooltip_text Promote outline level Höj dispositionsnivå
assignstylesdialog|left-atkobject Left Vänster
assignstylesdialog|extended_tip|left Moves the selected paragraph style up one level in the index hierarchy. Flyttar upp den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.
assignstylesdialog|right|tooltip_text Demote outline level Sänk dispositionsnivå
assignstylesdialog|right-atkobject Right Höger
assignstylesdialog|extended_tip|right Moves the selected paragraph style down one level in the index hierarchy. Flyttar ned den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.
assignstylesdialog|stylecolumn Style Stil
assignstylesdialog|label3 Styles Formatmallar
assignstylesdialog|extended_tip|AssignStylesDialog Creates index entries from specific paragraph styles. Skapar förteckningsposter baserade på specifika styckeformatmallar.
attachnamedialog|AttachNameDialog No Attachment Name Inget namn på bilagan
attachnamedialog|textbuffer1 You did not specify a new name for the attachment. Du angav inget nytt namn för bilagan.
attachnamedialog|textbuffer2 If you would like to provide one, please type it now. Om du vill tillhandahålla ett, ange det nedan.
attachnamedialog|label1 Name: Namn:
authenticationsettingsdialog|AuthenticationSettingsDialog Server Authentication Serverautentisering
authenticationsettingsdialog|authentication The outgoing mail server (SMTP) requires au_thentication Utgående e-postserver (SMTP) måste au_tentiseras
extended_tip|authentication Enables the authentication that is required to send email by SMTP. Aktiverar autentisering som krävs för att skicka e-post via SMTP.
authenticationsettingsdialog|separateauthentication The outgoing mail server (SMTP) requires _separate authentication Utgående e-postserver (SMTP) kräver _separat autentisering
extended_tip|separateauthentication Select if your SMTP server requires a user name and password. Välj om det behövs användarnamn och lösenord för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|label1 Outgoing mail server: Utgående e-postserver:
extended_tip|username Enter the user name for the SMTP server. Ange användarnamnet för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|username_label _User name: Användarnamn:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
assignstylesdialog|extended_tip|right
Source string description
vmpZc
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1765