The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

attachnamedialog|label1
English nthhh
Context English Swedish Actions
assignfieldsdialog|extended_tip|PREVIEW Displays a preview of the values of the first data record. Visar en förhandsgranskning av värde för den första dataposten.
assignfieldsdialog|extended_tip|AssignFieldsDialog Matches the logical field names of the layout dialog to the field names in your database when you create new address blocks or salutations. Matchar de logiska fältnamnen i layoutdialogen med fältnamnen i din databas när du skapar nya adressblock eller hälsningar.
assignstylesdialog|AssignStylesDialog Assign Styles Tilldela mallar
assignstylesdialog|left|tooltip_text Promote outline level Höj dispositionsnivå
assignstylesdialog|left-atkobject Left Vänster
assignstylesdialog|extended_tip|left Moves the selected paragraph style up one level in the index hierarchy. Flyttar upp den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.
assignstylesdialog|right|tooltip_text Demote outline level Sänk dispositionsnivå
assignstylesdialog|right-atkobject Right Höger
assignstylesdialog|extended_tip|right Moves the selected paragraph style down one level in the index hierarchy. Flyttar ned den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.
assignstylesdialog|stylecolumn Style Stil
assignstylesdialog|label3 Styles Formatmallar
assignstylesdialog|extended_tip|AssignStylesDialog Creates index entries from specific paragraph styles. Skapar förteckningsposter baserade på specifika styckeformatmallar.
attachnamedialog|AttachNameDialog No Attachment Name Inget namn på bilagan
attachnamedialog|textbuffer1 You did not specify a new name for the attachment. Du angav inget nytt namn för bilagan.
attachnamedialog|textbuffer2 If you would like to provide one, please type it now. Om du vill tillhandahålla ett, ange det nedan.
attachnamedialog|label1 Name: Namn:
authenticationsettingsdialog|AuthenticationSettingsDialog Server Authentication Serverautentisering
authenticationsettingsdialog|authentication The outgoing mail server (SMTP) requires au_thentication Utgående e-postserver (SMTP) måste au_tentiseras
extended_tip|authentication Enables the authentication that is required to send email by SMTP. Aktiverar autentisering som krävs för att skicka e-post via SMTP.
authenticationsettingsdialog|separateauthentication The outgoing mail server (SMTP) requires _separate authentication Utgående e-postserver (SMTP) kräver _separat autentisering
extended_tip|separateauthentication Select if your SMTP server requires a user name and password. Välj om det behövs användarnamn och lösenord för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|label1 Outgoing mail server: Utgående e-postserver:
extended_tip|username Enter the user name for the SMTP server. Ange användarnamnet för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|username_label _User name: Användarnamn:
extended_tip|outpassword Enter the password for the user name. Ange lösenordet för användarnamnet.
authenticationsettingsdialog|outpassword_label _Password: _Lösenord:
authenticationsettingsdialog|smtpafterpop The outgoing mail server uses the same authentication as the _incoming mail server Den utgående e-postservern använder samma autentisering som den inkommande
extended_tip|smtpafterpop Select if you are required to first read your email before you can send email. Välj om du måste läsa din e-post innan du kan skicka e-post.
authenticationsettingsdialog|label2 Incoming mail server: Inkommande e-postserver:
extended_tip|server Enter the server name of your POP 3 or IMAP mail server. Ange servernamnet på POP 3- eller IMAP-e-postservern.
authenticationsettingsdialog|server_label Server _name: Servernamn:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages _Namn:
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages
Translated LibreOffice UI - master/svtools/messages
Locked Translated LibreOffice UI - master/dbaccess/messages
Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/wizards/messages
Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
attachnamedialog|label1
Source string description
nthhh
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1773