Translation

frmaddpage|liststore
English fzvfP
Context English Swedish Actions
frmaddpage|name_label _Name: _Namn:
frmaddpage|altname_label Text _Alternative: _Textalternativ:
frmaddpage|altname_label|tooltip_text Give a short description for users who do not see this object. Ge en kort beskrivning för användare som inte ser detta objekt.
frmaddpage|description_label _Description: _Beskrivning:
frmaddpage|description_label Give a longer explanation of the content if it is too complex to be described briefly in “Text Alternative.” Ge en längre förklaring av innehållet om det är för komplicerat för att kortfattat beskrivas i "Textalternativ."
frmaddpage|extended_tip|description Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short “Text Alternative.” This text is available for use by assistive technologies. For images, this text is exported with an appropriate tag to HTML and PDF format. Ange en längre beskrivning av objektet, särskilt om objektet är för komplext eller innehåller för mycket detaljer för att beskrivas på ett tillfredsställande sätt med det korta "Textalternativ." Denna text är tillgänglig för användning av hjälpmedel. För bilder exporteras denna text med en lämplig tagg till HTML- och PDF-format.
frmaddpage|label1 Accessibility Tillgänglighet
frmaddpage|protectcontent _Contents Innehåll
frmaddpage|extended_tip|protectcontent Prevents changes to the contents of the selected item. Förhindrar ändringar i innehållet i det markerade objektet.
frmaddpage|protectframe P_osition Position
frmaddpage|extended_tip|protectframe Locks the position of the selected item in the current document. Låser det markerade objektets plats i det aktuella dokumentet.
frmaddpage|protectsize _Size Storlek
frmaddpage|extended_tip|protectsize Locks the size of the selected item. Låser det markerade objektets storlek.
frmaddpage|label8 Protect Skydda
frmaddpage|label2 _Vertical alignment: _Vertikal justering:
frmaddpage|liststore Top Längst upp
frmaddpage|liststore Centered Centrerad
frmaddpage|liststore Bottom Längst ned
frmaddpage|extended_tip|vertalign Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings. Anger den vertikala justeringen av innehållet i en ram. Detta innebär i huvudsak text men påverkar även tabeller och andra objekt som förankrats i textytan (förankring som tecken, till tecken eller till stycke) som exempelvis ramar, bilder och teckningar.
frmaddpage|label7 Content Alignment Justera innehåll
frmaddpage|editinreadonly _Editable in read-only document Redigerbar i skrivskyddade dokument
frmaddpage|extended_tip|editinreadonly Allows you to edit the contents of a frame in a document that is read-only (write-protected). Gör att du kan redigera innehållet i en ram i ett dokument med skrivskydd.
frmaddpage|printframe Prin_t Skriv ut
frmaddpage|extended_tip|printframe Includes the selected item when you print the document. Tar med det markerade objektet när du skriver ut dokumentet.
frmaddpage|extended_tip|textflow Specifies the preferred text flow direction in a frame. To use the default text flow settings for the page, select Use superordinate object settings from the list. Anger den önskade textflödesriktningen i en ram. Du kan använda standardinställningarna för textflöde på sidan genom att välja Använd det överordnade objektets inställningar i listan.
frmaddpage|textflow_label _Text direction: Textriktning:
frmaddpage|label3 Properties Egenskaper
frmaddpage|prev_label Link this frame prior to current frame. Länka den här ramen före den aktuella ramen.
frmaddpage|prev_label _Previous link: _Föregående länk:
frmaddpage|prev <None> <Ingen>
frmaddpage|extended_tip|prev Displays the frame that comes before the current frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a frame from the list. If you are linking frames, the current frame and the target frame must be empty. Visar ramen som kommer före den aktuella ramen i en länkad sekvens. För att lägga till eller ändra föregående länk, välj en ram från listan. Om du länkar ramar måste den aktuella ramen och målramen vara tomma.

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages Längst uppÖverkant
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages Längst uppÖverst
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Längst uppÖver
Translated LibreOffice UI - master/sd/messages Längst uppÖverst
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI Längst uppÖverkant
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI Längst uUppe
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/scaddins/messages Längst uppStörsta tal
Translated LibreOffice UI - master/reportdesign/messages
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Längst uppToppen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Längst uppToppen
Translated LibreOffice UI - master/sc/messages Längst uppToppen
Translated LibreOffice UI - master/extensions/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages Längst uppÖverst
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages Längst uppÖverkant
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
frmaddpage|liststore
Source string description
fzvfP
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 2658