Translation

extended_tip|server
English 4SQU2
Context English Swedish Actions
attachnamedialog|textbuffer2 If you would like to provide one, please type it now. Om du vill tillhandahålla ett, ange det nedan.
attachnamedialog|label1 Name: Namn:
authenticationsettingsdialog|AuthenticationSettingsDialog Server Authentication Serverautentisering
authenticationsettingsdialog|authentication The outgoing mail server (SMTP) requires au_thentication Utgående e-postserver (SMTP) måste au_tentiseras
extended_tip|authentication Enables the authentication that is required to send email by SMTP. Aktiverar autentisering som krävs för att skicka e-post via SMTP.
authenticationsettingsdialog|separateauthentication The outgoing mail server (SMTP) requires _separate authentication Utgående e-postserver (SMTP) kräver _separat autentisering
extended_tip|separateauthentication Select if your SMTP server requires a user name and password. Välj om det behövs användarnamn och lösenord för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|label1 Outgoing mail server: Utgående e-postserver:
extended_tip|username Enter the user name for the SMTP server. Ange användarnamnet för SMTP-servern.
authenticationsettingsdialog|username_label _User name: Användarnamn:
extended_tip|outpassword Enter the password for the user name. Ange lösenordet för användarnamnet.
authenticationsettingsdialog|outpassword_label _Password: _Lösenord:
authenticationsettingsdialog|smtpafterpop The outgoing mail server uses the same authentication as the _incoming mail server Den utgående e-postservern använder samma autentisering som den inkommande
extended_tip|smtpafterpop Select if you are required to first read your email before you can send email. Välj om du måste läsa din e-post innan du kan skicka e-post.
authenticationsettingsdialog|label2 Incoming mail server: Inkommande e-postserver:
extended_tip|server Enter the server name of your POP 3 or IMAP mail server. Ange servernamnet på POP 3- eller IMAP-e-postservern.
authenticationsettingsdialog|server_label Server _name: Servernamn:
extended_tip|port Enter the port on the POP3 or IMAP server. Ange porten på POP3- eller IMAP-servern.
authenticationsettingsdialog|label3 Type: Typ
authenticationsettingsdialog|pop3 _POP3 POP3
extended_tip|pop3 Specifies that the incoming mail server uses POP 3. Anger att den inkommande e-postservern använder POP 3.
authenticationsettingsdialog|imap _IMAP IMAP
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Anger att den inkommande e-postservern använder IMAP.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Ange användarnamnet för IMAP-servern.
extended_tip|inpassword Enter the password. Ange lösenordet.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Användarnamn:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: Lösenord:
authenticationsettingsdialog|port_label P_ort: Port:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Autoformat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
extended_tip|server
Source string description
4SQU2
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1786