Translation

autotext|extended_tip|macro
English Eum5k
Context English Swedish Actions
autotext|new _New _Nytt
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
autotext|newtext New (text only) Ny (endast text)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.
autotext|copy _Copy K_opiera
autotext|extended_tip|copy Copies the selected AutoText to the clipboard. Kopierar den markerade autotext-posten till urklippet.
autotext|replace Replace Ersätt
autotext|extended_tip|replace Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document. Ersätter innehållet i den markerade autotext-posten med markeringen i det aktuella dokumentet.
autotext|replacetext Rep_lace (text only) E_rsätt (bara text)
autotext|rename Rename... Byt namn...
autotext|extended_tip|rename Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box. Ändrar namnet på det markerade autotext-området till det namn som du skriver in i rutan Namn.
autotext|delete _Delete Ta _bort
autotext|edit _Edit _Redigera
autotext|extended_tip|edit Opens the selected AutoText entry for editing in a separate document. Make the changes that you want, choose File - Save AutoText, and then choose File - Close. Öppnar den markerade autotext-posten för redigering i ett separat dokument. Gör de ändringar som behövs, välj Arkiv - Spara textblock och välj sedan Arkiv - Stäng.
autotext|macro _Macro... _Makro...
autotext|extended_tip|macro Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry. Öppnar dialogrutan Tilldela makro där du kan koppla ett makro till den markerade autotext-posten.
autotext|import _Import... _Importera...
autotext|extended_tip|import Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import. Öppnar en dialogruta där du kan välja Word-dokumentet eller mallen 97/2000/XP, som innehåller de autotextposter som du vill importera.
autotext|AutoTextDialog AutoText Autotext
autotext|autotext AutoTe_xt Autote_xt
autotext|extended_tip|autotext Click to display additional AutoText commands, for example, to create a new AutoText entry from a text selection in the current document. Klicka här för att visa fler autotext-kommandon, till exempel för att skapa en ny post av den markerade texten i det aktuella dokumentet.
autotext|categories Cat_egories... Kat_egorier...
autotext|extended_tip|categories Adds, renames, or deletes AutoText categories. Lägger till, byter namn på eller tar bort autotext-områden.
autotext|path _Path... Sök_väg...
autotext|extended_tip|path Opens the Edit Paths dialog, where you can select the directory to store AutoText. Öppnar dialogrutan Redigera sökvägar där du kan välja i vilken katalog du vill lagra AutoText.
autotext|insert _Insert _Infoga
autotext|relfile _File system Filsystem
autotext|extended_tip|relfile Links to AutoText directories on your computer are relative. Länkar till autotext-kataloger på datorn är relativa.
autotext|relnet Inter_net Inter_net
autotext|extended_tip|relnet Links to files on the Internet are relative. Länkar till filer på Internet är relativa.
autotext|label1 Save Links Relative To Spara länkar relativt

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autotext|extended_tip|macro
Source string description
Eum5k
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1812