The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

editcategories|extended_tip|rename
English HmC7z
Context English Swedish Actions
dropcapspage|extended_tip|DropCapPage Formats the first letter of a paragraph with a large capital letter, that can span several lines. The paragraph must span at least as many lines as you specify in the Lines box. Formaterar den första bokstaven i ett stycke med en versal bokstav i större teckenstorlek, som kan sträcka sig över flera rader. Stycket måste omfatta minst det antal rader som du anger i rutan Rader.
dropdownfielddialog|DropdownFieldDialog Choose Item: Välj post:
dropdownfielddialog|prev _Previous _Föregående
dropdownfielddialog|next _Next _Nästa
dropdownfielddialog|extended_tip|next Closes the current Input list and displays the next, if available. Stänger aktuell inmatningslista och visar nästa, om tillgänglig.
dropdownfielddialog|extended_tip|edit Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list. Visar dialogrutan Redigera fält: Funktioner, där du kan redigera inmatningslistan.
dropdownfielddialog|label1 Edit Redigera
dropdownformfielddialog|DropDownFormFieldDialog Drop-down Form Field Listrutefält
dropdownformfielddialog|item_label Item Objekt
dropdownformfielddialog|listitem_label Items on list Objekt i listan
dropdownformfielddialog|up Move Up Flytta uppåt
dropdownformfielddialog|down Move Down Flytta nedåt
editcategories|EditCategoriesDialog Edit Categories Redigera områden
editcategories|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
editcategories|rename _Rename B_yt namn
editcategories|extended_tip|rename Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box. Ändrar namnet på det markerade autotext-området till det namn som du skriver in i rutan Namn.
editcategories|label3 Selection list Urvalslista
editcategories|extended_tip|group Lists the existing AutoText categories and the corresponding paths. Visar alla definierade autotext-områden och motsvarande sökvägar.
editcategories|extended_tip|pathlb Displays the current path to the directory where the selected AutoText category files are stored. If you are creating an AutoText category, select where you want to store the category files. Visar sökvägen till den katalog där posterna i det markerade autotext-området lagras. Om du skapar ett nytt autotext-område väljer du var områdesfilerna lagras.
editcategories|label2 Path Sökväg
editcategories|label1 Category Kategori
editcategories|extended_tip|name Displays the name of the selected AutoText category. To change the name of the category, type a new name, and then click Rename. To create a new category, type a name, and then click New. Visar namnet på det markerade autotext-området. Om du vill ändra områdets namn skriver du ett nytt namn och klickar på Byt namn. Du kan skapa ett helt nytt område genom att skriva ett namn och klicka på Nytt.
editcategories|extended_tip|EditCategoriesDialog Adds, renames, or deletes AutoText categories. Lägger till, byter namn på eller tar bort autotext-områden.
editfielddialog|EditFieldDialog Edit Fields Redigera fält
editfielddialog|prev_tip Previous field of same type Föregående fält av samma typ
editfielddialog|extended_tip|prev Edit field contents. Redigera fältinnehåll.
editfielddialog|next_tip Next field of same type Nästa fält av samma typ
editfielddialog|extended_tip|next Edit field contents. Redigera fältinnehåll.
editfielddialog|edit _Edit _Redigera
editfielddialog|edit_tip Edit variable field content Redigera variabelt fältinnehåll
editfielddialog|extended_tip|edit Edit field contents. Redigera fältinnehåll.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated LibreOffice UI - master/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
editcategories|extended_tip|rename
Source string description
HmC7z
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 2219