Translation

autotext|macro
English Kg5xa
Context English Swedish Actions
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Tillämpar automatiskt format på den aktuella tabellen, inklusive teckensnitt, skuggning och kantlinjer.
autotext|new _New _Nytt
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.
autotext|newtext New (text only) Ny (endast text)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.
autotext|copy _Copy K_opiera
autotext|extended_tip|copy Copies the selected AutoText to the clipboard. Kopierar den markerade autotext-posten till urklippet.
autotext|replace Replace Ersätt
autotext|extended_tip|replace Replaces the contents of the selected AutoText entry with the selection that was made in the current document. Ersätter innehållet i den markerade autotext-posten med markeringen i det aktuella dokumentet.
autotext|replacetext Rep_lace (text only) E_rsätt (bara text)
autotext|rename Rename... Byt namn...
autotext|extended_tip|rename Changes the name of the selected AutoText category to the name that you enter in the Name box. Ändrar namnet på det markerade autotext-området till det namn som du skriver in i rutan Namn.
autotext|delete _Delete Ta _bort
autotext|edit _Edit _Redigera
autotext|extended_tip|edit Opens the selected AutoText entry for editing in a separate document. Make the changes that you want, choose File - Save AutoText, and then choose File - Close. Öppnar den markerade autotext-posten för redigering i ett separat dokument. Gör de ändringar som behövs, välj Arkiv - Spara textblock och välj sedan Arkiv - Stäng.
autotext|macro _Macro... _Makro...
autotext|extended_tip|macro Opens the Assign Macro dialog, where you attach a macro to the selected AutoText entry. Öppnar dialogrutan Tilldela makro där du kan koppla ett makro till den markerade autotext-posten.
autotext|import _Import... _Importera...
autotext|extended_tip|import Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import. Öppnar en dialogruta där du kan välja Word-dokumentet eller mallen 97/2000/XP, som innehåller de autotextposter som du vill importera.
autotext|AutoTextDialog AutoText Autotext
autotext|autotext AutoTe_xt Autote_xt
autotext|extended_tip|autotext Click to display additional AutoText commands, for example, to create a new AutoText entry from a text selection in the current document. Klicka här för att visa fler autotext-kommandon, till exempel för att skapa en ny post av den markerade texten i det aktuella dokumentet.
autotext|categories Cat_egories... Kat_egorier...
autotext|extended_tip|categories Adds, renames, or deletes AutoText categories. Lägger till, byter namn på eller tar bort autotext-områden.
autotext|path _Path... Sök_väg...
autotext|extended_tip|path Opens the Edit Paths dialog, where you can select the directory to store AutoText. Öppnar dialogrutan Redigera sökvägar där du kan välja i vilken katalog du vill lagra AutoText.
autotext|insert _Insert _Infoga
autotext|relfile _File system Filsystem
autotext|extended_tip|relfile Links to AutoText directories on your computer are relative. Länkar till autotext-kataloger på datorn är relativa.
autotext|relnet Inter_net Inter_net
autotext|extended_tip|relnet Links to files on the Internet are relative. Länkar till filer på Internet är relativa.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sw/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autotext|macro
Source string description
Kg5xa
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sw/messages.po, string 1834