Translation

printoptionspage|only
English 6vPTt
Context English Norwegian Nynorsk Actions
extended_tip|hiddentext Enable this option to print text that is marked as hidden. Vel dette for å skriva ut tekst som er gøymd.
printoptionspage|textplaceholder Text _placeholder _Plasshaldar for tekst
extended_tip|textplaceholder Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout. Vel dette for å skriva ut plasshaldarar for tekst. Slå av dette for å utelata plasshaldarar frå utskrifter.
printoptionspage|label2 Contents Innhald
printoptionspage|leftpages _Left pages _Venstresider
extended_tip|leftpages Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document. Vel om alle venstresidene (oddetalssidene) i tekstdokumentet skal skrivast ut.
printoptionspage|rightpages _Right pages _Høgresider
extended_tip|rightpages Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document. Vel om alle høgresidene (oddetalssidene) i tekstdokumentet skal skrivast ut.
printoptionspage|brochure Broch_ure Br_osjyre
extended_tip|brochure Select the Brochure option to print your document in brochure format. Vel Brosjyre for å skriva ut dokumentet i brosjyreformat.
printoptionspage|rtl Right to Left Frå høgre til venstre
extended_tip|rtl Check to print the pages of the brochure in the correct order for a right-to-left script. Vel dette for å skriva ut sidene i brosjyren i rett rekkjefølgje for språk som vert skrivne frå høgre til venstre.
printoptionspage|label10 Pages Sider
printoptionspage|none _None _Ingen
printoptionspage|extended_tip|none Do not print document comments. Ikkje skriv ut merknadane i dokumentet.
printoptionspage|only Comments _only Be_rre merknadar
printoptionspage|extended_tip|only Only print the comments of your document. Skriv ut berre merknadane.
printoptionspage|end End of docu_ment Dok_umentslutt
printoptionspage|extended_tip|end Print comments on a new page at end of the document. Skriv ut merknadane på ei ny side på slutten av dokumentet.
printoptionspage|endpage _End of page _Sideslutt
extended_tip|endpage Print comments on a new page after the current page. Skriv ut merknadane på ei ny side etter den gjeldande sida.
printoptionspage|inmargins In margins I margane
printoptionspage|extended_tip|inmargins Include the comments boxes on the margin of the page. The page contents is rendered to fit both contents and the comments boxes. Inkluder merknadsfelta i margen. Innhaldet på sida vert redusert slik at både innhaldet og merknadsfelta får plass.
printoptionspage|4 Comments Merknadar
printoptionspage|label5 _Fax: Faks:
extended_tip|label5 If you have installed fax software on your computer and wish to fax directly from the text document, select the desired fax machine. Vel ei faksmaskin her dersom du har installert programvare for bruk av faks på maskina og vil kunna senda faks rett frå tekstdokumentet.
extended_tip|fax If you have installed fax software on your computer and wish to fax directly from the text document, select the desired fax machine. Vel ei faksmaskin her dersom du har installert programvare for bruk av faks på maskina og vil kunna senda faks rett frå tekstdokumentet.
printoptionspage|blankpages Print _automatically inserted blank pages Skriv ut _automatisk innsette tomme sider
extended_tip|blankpages If this option is enabled, automatically-inserted blank pages are being printed. This is best if you are printing double-sided. For example, in a book, a "chapter" paragraph style has been set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, Writer inserts an even numbered blank page. This option controls whether to print that even numbered page or not. Viss dette er vald, vert automatisk innsette tomme sider skrivne ut. Dette er det beste viss du skriv ut på begge sider av arka. For eksempel kan ein avsnittsstil for kapittel i ei bok vera sett til å alltid byrja med ei oddetalsside. Dersom det førre kapittelet sluttar på ei oddetalsside, set WriterE inn ei tom partalsside. Dette valet styrer om denne partalssida skal skrivast ut eller ikkje.
printoptionspage|papertray _Paper tray from printer settings _Papirskuff frå skrivaroppsettet
extended_tip|papertray For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer. For skrivarar med fleire papir skuffar betyr «Papirskuff frå skrivaroppsettet» at papirskuffen vert vald av skrivaroppsettet i datamaskinen.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
printoptionspage|only
Source string description
6vPTt
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/sw/messages.po, string 4227