Translation

STR_NO_ALT
English v3oJv
Context English Frisian Actions
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Gjin alt tekst foar grafysk '%OBJECT_NAME%'
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Tabel '%OBJECT_NAME%' befettet gearfoegingen of spjaltingen
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Neppe nûmering '%NUMBERING%'
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Ferwizing tekst is itselde as it keppeling adres '%LINK%'
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Kontrast fan de tekst is te leech.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Knipperjende tekst.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Fuotnoaten foarkomme.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Einnoaten foarkomme.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Kopteksten sitte net yn folchoarder.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. De tekst yndieling jout ekstra betsjutting.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. In ynfier fjild is net ynteraktyf.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Gean swevende tekst út de wei.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Tabellen meie gjin koppen ha.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Hâld nivo's fan de koppen oardere. Kop nivo %LEVEL_CURRENT% mei net efter %LEVEL_PREV% komme.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Gean Fontwork objekten yn jo dokuminten út te wei. Soargje derfoar dat jo it brûke foar foarbylden en oare sinleaze teksten.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set De standert taal fan it dokumint is net setten

Loading…

User avatar Ytsma

New translation

LibreOffice UI - master / sw/messagesFrisian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Frisian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_NO_ALT
Source string description
v3oJv
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
fy/sw/messages.po, string 1