Translation

autoformattable|extended_tip|numformatcb
English BXsZr
Context English Afrikaans Actions
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Spesifiseer dat die inkomende e-posbediener IMAP gebruik.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Tik die gebruikernaam in vir die IMAP bediener.
extended_tip|inpassword Enter the password. Tik die wagwoord in.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Gebruik_ernaam:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: _Wagwoord:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Outoformaat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Sluit die dialoog en verwerp alle wysigings.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Stoor alle wysigings en sluit die dialoog.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Vertoon 'n voorskou van die huidige seleksie.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Vertoon 'n lys van die beskikbare tafels-style. Klik op die formaat wat u wil hê en klik dan op OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Voeg 'n nuwe tabelsjabloon by die lys.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Skrap die geselekteerde element(e) na bevestiging.
autoformattable|rename Rename Hernoem
autoformattable|label1 Format Formaat
autoformattable|numformatcb Number format Getalformaat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style.
autoformattable|bordercb Borders Rande
autoformattable|extended_tip|bordercb Includes border styles in the selected table style. Sluit styl vir rande in die geselekteerde tabelsjabloon in.
autoformattable|fontcb Font Font
autoformattable|extended_tip|fontcb Includes font formatting in the selected table style. Sluit font styl in die geselekteerde tabelsjabloon in.
autoformattable|patterncb Pattern Patroon
autoformattable|extended_tip|patterncb Includes background styles in the selected table style. Sluit agtergrondstyl in die geselekteerde tabelsjabloon in.
autoformattable|alignmentcb Alignment Belyning
autoformattable|extended_tip|alignmentcb Includes alignment settings in the selected table style. Sluit die belyning in die geselekteerde tabelvorm in.
autoformattable|label2 Formatting Formatering
autoformattable|extended_tip|AutoFormatTableDialog Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders. Pas die formaatinstellings outomaties toe op die huidige tabel, insluitend lettertipes, agtergrond en rande.
autotext|new _New _Nuwe
autotext|extended_tip|new Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box. Skep 'n nuwe AutoText-kategorie onder die naam wat u in die Naam-veld ingevoer het.
autotext|newtext New (text only) Nuwe (slegs teks)
autotext|extended_tip|newtext Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command. Skep 'n nuwe teksmodule waardeur slegs die teks uit die seleksie in die huidige dokument gebruik word. Grafieke, tabelle en ander voorwerpe is nie ingesluit nie. U moet eers die naam invoer voor u hierdie opdrag sal sien.
autotext|copy _Copy _Kopieer

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sw/messagesAfrikaans

 
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Afrikaans
No related strings found in the glossary.

String information

Context
autoformattable|extended_tip|numformatcb
Source string description
BXsZr
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
af/sw/messages.po, string 1810