Translation

extended_tip|inusername
English 6rQFw
Context English Afrikaans Actions
extended_tip|username Enter the user name for the SMTP server. Tik gebruikersnaam in vir die SMTP bediener.
authenticationsettingsdialog|username_label _User name: Gebr_uikernaam:
extended_tip|outpassword Enter the password for the user name. Tik die wagwoord vir die gebruikersnaam in.
authenticationsettingsdialog|outpassword_label _Password: _Wagwoord:
authenticationsettingsdialog|smtpafterpop The outgoing mail server uses the same authentication as the _incoming mail server Die uitgaande posbediener gebruik die selfde verifikasie as die _inkomende posbediener
extended_tip|smtpafterpop Select if you are required to first read your email before you can send email. Selekteer as u die e-pos eers moet lees voordat u dit kan versend.
authenticationsettingsdialog|label2 Incoming mail server: Inkomende posbediener:
extended_tip|server Enter the server name of your POP 3 or IMAP mail server. Tik die naam in van u POP3 of IMAP epos-bediener.
authenticationsettingsdialog|server_label Server _name: Bediener_naam:
extended_tip|port Enter the port on the POP3 or IMAP server. Tik die poort nommer in, vir die POP3 of IMAP bediener.
authenticationsettingsdialog|label3 Type: Soort:
authenticationsettingsdialog|pop3 _POP3 _POP3
extended_tip|pop3 Specifies that the incoming mail server uses POP 3. Spesifiseer dat die inkomende e-posbediener POP3 gebruik.
authenticationsettingsdialog|imap _IMAP _IMAP
extended_tip|imap Specifies that the incoming mail server uses IMAP. Spesifiseer dat die inkomende e-posbediener IMAP gebruik.
extended_tip|inusername Enter the user name for the IMAP server. Tik die gebruikernaam in vir die IMAP bediener.
extended_tip|inpassword Enter the password. Tik die wagwoord in.
authenticationsettingsdialog|inusername_label Us_er name: Gebruik_ernaam:
authenticationsettingsdialog|inpassword_label Pass_word: _Wagwoord:
authenticationsettingsdialog|port_label P_ort: P_oort:
autoformattable|AutoFormatTableDialog AutoFormat Outoformaat
autoformattable|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all changes. Sluit die dialoog en verwerp alle wysigings.
autoformattable|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Stoor alle wysigings en sluit die dialoog.
autoformattable|extended_tip|preview Displays a preview of the current selection. Vertoon 'n voorskou van die huidige seleksie.
autoformattable|extended_tip|formatlb Lists the available formatting styles for tables. Click the format that you want to apply, and then click OK. Vertoon 'n lys van die beskikbare tafels-style. Klik op die formaat wat u wil hê en klik dan op OK.
autoformattable|extended_tip|add Adds a new table style to the list. Voeg 'n nuwe tabelsjabloon by die lys.
autoformattable|extended_tip|remove Deletes the selected element or elements after confirmation. Skrap die geselekteerde element(e) na bevestiging.
autoformattable|rename Rename Hernoem
autoformattable|label1 Format Formaat
autoformattable|numformatcb Number format Getalformaat
autoformattable|extended_tip|numformatcb Includes number formats in the selected table style.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Afrikaans
No related strings found in the glossary.

String information

Context
extended_tip|inusername
Source string description
6rQFw
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
af/sw/messages.po, string 1794