Translation

tocentriespage|extended_tip|reltostyle
English KYGMo
Context English Afrikaans Actions
tocentriespage|extended_tip|remove Removes the selected reference code from the Structure line. Verwyder die geselekteerde verwysingskode van die Struktuurlyn.
tocentriespage|chapterno Chapter No. Hoofstukno.
tocentriespage|extended_tip|chapterno Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering. Voeg in die hoofstuknommer. Om 'n hoofstuknummering aan 'n opskrifstyl toe te ken, kies "Tools→Chapter Numbering...".
tocentriespage|entrytext Entry Text Inskrywingteks
tocentriespage|extended_tip|entrytext Inserts the text of the chapter heading. Voeg in die teks van die hoofstukopskrif.
tocentriespage|tabstop Tab Stop Keepstop
tocentriespage|extended_tip|tabstop Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box. Voeg in 'n Tab-stop. Om voorafgaande punte by die Tab-stop te las , selekteer 'n karakter in die "Vul Karakter"-veld. Om die Tab-stop posisie te verander, voer 'n waarde in, in die "Tab-stop"-veld of selekteer die "Belyn Regs"-merkveld.
tocentriespage|chapterinfo _Chapter Info Hoo_fstukinligting
tocentriespage|extended_tip|chapterinfo Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box. Voeg hoofstukdata in, soos titel en nommer van die hoofstuk. Kies die inligting wat u wil vertoon hê in die "Hoofstuk Item"-veld.
tocentriespage|pageno Page No. Bladsyno.
tocentriespage|extended_tip|pageno Inserts the page number of the entry. Voeg in die bladsy nommer van die inskrywing.
tocentriespage|hyperlink H_yperlink _Hiperskakel
tocentriespage|extended_tip|hyperlink Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique. Available only for a table of contents. Skep 'n hiperskakel vir die gedeelte van die inskrywing wat u aan die begin(LS)- en eindmark(LE)-hiperskakel ettikette insluit. Klik in die ry Struktuurlyn, klik in die leë veld voor die element waarvoor u 'n hiperskakel wil skep en klik dan op hierdie knoppie. Klik in die leë veld agter die element wat 'n hiperskakel aangeheg wil word, en klik dan weer op hierdie knoppie. Alle hiperskakels moet uniek wees. Slegs beskikbaar vir inhoudsopgawes.
tocentriespage|label1 Structure and Formatting Struktuur en formatering
tocentriespage|reltostyle Tab position relati_ve to paragraph style indent Keepposisie relatie_f tot inkeep van paragraafstyl
tocentriespage|extended_tip|reltostyle Positions the tab stop relative to the "before the text" indent value defined in the paragraph style selected on the Styles tab. Otherwise the tab stop is positioned relative to the left text margin.
tocentriespage|commasep Key separated by commas Sleutel deur kommas geskei
tocentriespage|extended_tip|commasep Arranges the index entries on the same line, separated by commas. Orden die indeksitems op dieselfde lyn, geskei met kommas.
tocentriespage|alphadelim Alphabetical delimiter Alfabetiese skeisimbool
tocentriespage|extended_tip|alphadelim Uses the initial letters of the alphabetically arranged index entries as section headings. Gebruik die eerste letters van die alfabetiese gerangskikte indeksitem as seksie opskrifte.
tocentriespage|mainstyleft Character style for main entries: Karakterstyl vir hoofinskrywings:
tocentriespage|extended_tip|mainstyle Specify the character style for the main entries in the alphabetical index. To convert an index entry into a main entry, click in front of the index field in the document and then choose Edit - Index Entry. Spesifiseer die karakterstyl vir die hoofinskrywings in die alfabetiese indeks. Om 'n indeks-item in 'n hoofinvoer om te skakel, klik u voor die indeksveld in die dokument en kies dan Wysig - Indeks-item.
tocentriespage|label3 Format Formaat
tocentriespage|sortpos Document _position Dokument_posisie
tocentriespage|extended_tip|sortpos Sorts the bibliography entries according to the position of their references in the document. Sorteer die bibliografie inskrywings volgens die posisie van hulle verwysings in die dokument.
tocentriespage|sortcontents _Content I_nhoud
tocentriespage|extended_tip|sortcontents Sorts the bibliography entries by the Sort keys that you specify, for example, by author or by year of publication. Sorteer die bibliografie-inskrywings volgens die sorteervelde wat u gedefinieer het, byvoorbeeld per outeur of jaar van publikasie.
tocentriespage|label14 Sort by Sorteer volgens
tocentriespage|label15 _1: _1:
tocentriespage|extended_tip|key1lb Select the entry by which to sort the bibliography entries. This option is only available if you select the Content radio button in the Sort by area. Kies die inskrywing waarvolgens u die bibliografie-inskrywings wil sorteer. Hierdie opsie is slegs beskikbaar as u die "Inhoud"-opsie in die "Sorteer op"-gebied kies.
tocentriespage|label16 _2: _2:

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

LibreOffice UI - master / sw/messagesAfrikaans

 
2 months ago
Browse all component changes
User avatar tjhietala

Source string comment

There's an extra space in "indent value".

2 months ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Afrikaans
defined gedefinieerd LibreOffice UI - master
tab oortjieblad LibreOffice UI - master

String information

Context
tocentriespage|extended_tip|reltostyle
Source string description
KYGMo
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
af/sw/messages.po, string 4759