Translation

defaultshapespanel|label1
English 2xX4C
Context English Swedish Actions
datanavigator|modelsadd _Add... _Lägg till...
datanavigator|extended_tip|modelsadd Opens the Add Model dialog where you can add an XForm model. Öppnar dialogrutan Lägg till modell där du kan lägga till en Xform-modell.
datanavigator|modelsedit _Edit... _Redigera...
datanavigator|extended_tip|modelsedit Renames the selected XForms model. Byter namn på den valda XForms-modellen.
datanavigator|modelsremove _Remove _Ta bort
datanavigator|extended_tip|modelsremove Deletes the selected XForm model. You cannot delete the last model. Tar bort den markerade XForm-modellen. Du kan inte ta bort den sista modellen.
datanavigator|extended_tip|modelslist Selects the XForms model that you want to use. Välj den XForms-modell som du vill använda.
datanavigator|modelsbutton _Models Modeller
datanavigator|extended_tip|modelsbutton Adds, renames, and removes XForms models. Lägger till, döper om och tar bort Xforms-modeller.
datanavigator|instance Instance Instans
datanavigator|submissions Submissions Insändningar
datanavigator|bindings Bindings Bindningar
datanavigator|instances _Instances Instanser
datanavigator|extended_tip|instances This button has submenus to add, edit or remove instances. Knappen har undermenyer med vilka du kan lägga till, redigera eller ta bort instanser.
datanavigator|extended_tip|DataNavigator Specifies the data structure of the current XForms document. Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.
defaultshapespanel|label1 Lines and Arrows Linjer och pilar
defaultshapespanel|label2 Curves and Polygons Kurvor och polygoner
defaultshapespanel|label3 Connectors Förbindelse
defaultshapespanel|label4 Basic Shapes Grundformer
defaultshapespanel|label5 Symbol Shapes Symbolformer
defaultshapespanel|label6 Block Arrows Blockpilar
defaultshapespanel|label7 Flowchart Flödesdiagram
defaultshapespanel|label8 Callouts Förklaringar
defaultshapespanel|label9 Stars and Banners Stjärnor och banderoller
defaultshapespanel|label10 3D Objects 3D-objekt
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog Delete footer? Ta bort sidfot?
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog Are you sure you want to delete the footer? Är du säker på att du vill ta bort sidfoten?
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog All contents of the footer will be deleted and can not be restored. Allt innehåll i sidfoten kommer att tas bort och kan inte återställas.
deleteheaderdialog|DeleteHeaderDialog Delete header? Ta bort sidhuvud?
deleteheaderdialog|DeleteHeaderDialog Are you sure you want to delete the header? Är du säker på att du vill ta bort sidhuvudet?
deleteheaderdialog|DeleteHeaderDialog All contents of the header will be deleted and can not be restored. Allt innehåll i sidhuvudet kommer att tas bort och kan inte återställas.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI

Loading…

User avatar _Andreas

New translation

LibreOffice UI - master / svx/messagesSwedish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
defaultshapespanel|label1
Source string description
2xX4C
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/svx/messages.po, string 2378