Translation

datanavigator|instances
English KaGD7
Context English Swedish Actions
datanavigator|extended_tip|instancesremove Deletes the current instance. You cannot delete the last instance. Tar bort den aktuella förekomsten. Du kan inte ta bort den sista förekomsten.
datanavigator|instancesdetails _Show Details _Visa detaljer
datanavigator|extended_tip|instancesdetails Switches the display to show or hide details. Byter till att visa eller dölja detaljer.
datanavigator|modelsadd _Add... _Lägg till...
datanavigator|extended_tip|modelsadd Opens the Add Model dialog where you can add an XForm model. Öppnar dialogrutan Lägg till modell där du kan lägga till en Xform-modell.
datanavigator|modelsedit _Edit... _Redigera...
datanavigator|extended_tip|modelsedit Renames the selected XForms model. Byter namn på den valda XForms-modellen.
datanavigator|modelsremove _Remove _Ta bort
datanavigator|extended_tip|modelsremove Deletes the selected XForm model. You cannot delete the last model. Tar bort den markerade XForm-modellen. Du kan inte ta bort den sista modellen.
datanavigator|extended_tip|modelslist Selects the XForms model that you want to use. Välj den XForms-modell som du vill använda.
datanavigator|modelsbutton _Models Modeller
datanavigator|extended_tip|modelsbutton Adds, renames, and removes XForms models. Lägger till, döper om och tar bort Xforms-modeller.
datanavigator|instance Instance Instans
datanavigator|submissions Submissions Insändningar
datanavigator|bindings Bindings Bindningar
datanavigator|instances _Instances Instanser
datanavigator|extended_tip|instances This button has submenus to add, edit or remove instances. Knappen har undermenyer med vilka du kan lägga till, redigera eller ta bort instanser.
datanavigator|extended_tip|DataNavigator Specifies the data structure of the current XForms document. Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.
defaultshapespanel|label1 Lines and Arrows Linjer och pilar
defaultshapespanel|label2 Curves and Polygons Kurvor och polygoner
defaultshapespanel|label3 Connectors Förbindelse
defaultshapespanel|label4 Basic Shapes Grundformer
defaultshapespanel|label5 Symbol Shapes Symbolformer
defaultshapespanel|label6 Block Arrows Blockpilar
defaultshapespanel|label7 Flowchart Flödesdiagram
defaultshapespanel|label8 Callouts Förklaringar
defaultshapespanel|label9 Stars and Banners Stjärnor och banderoller
defaultshapespanel|label10 3D Objects 3D-objekt
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog Delete footer? Ta bort sidfot?
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog Are you sure you want to delete the footer? Är du säker på att du vill ta bort sidfoten?
deletefooterdialog|DeleteFooterDialog All contents of the footer will be deleted and can not be restored. Allt innehåll i sidfoten kommer att tas bort och kan inte återställas.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
datanavigator|instances
Source string description
KaGD7
Source string location
svx/uiconfig/ui/datanavigator.ui:335
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/svx/messages.po, string 2375