Translation

datanavigator|extended_tip|instancesadd
English MFX47
Context English Swedish Actions
compressgraphicdialog|label7 Actual dimensions: Faktiska dimensioner:
compressgraphicdialog|label8 Apparent dimensions: Synliga dimensioner:
compressgraphicdialog|label9 Image size: Bildstorlek:
compressgraphicdialog|calculate Calculate New Size: Beräkna ny storlek:
compressgraphicdialog|label1 Image Information Bildinformation
crashreportdlg|ed_post The crash report was successfully uploaded.
You can soon find the report at:
https://crashreport.libreoffice.org/stats/crash_details/%CRASHID
Kraschrapporten laddades upp.
Du hittar rapporten snart på:
https://crashreport.libreoffice.org/stats/crash_details/%CRASHID
crashreportdlg|ed_bugreport Please check the report and if no bug report is connected to the crash report yet, open a new bug report at bugs.documentfoundation.org.
Add detailed instructions on how to reproduce the crash and the shown crash ID into the crash report field.
Thank you for your help in improving %PRODUCTNAME.
Granska rapporten och om det inte finns någon buggrapport som går att knyta till kraschrapporten, öppna en ny buggrapport på bugs.documentfoundation.org.
Lägg till detaljerade instruktioner hur man kan återskapa kraschen och angivet crash ID i kraschrapportfältet.
Tack för att du hjälper till att förbättra %PRODUCTNAME.
crashreportdlg|CrashReportDialog Crash Report Felrapport
crashreportdlg|btn_send _Send Crash Report _Skicka felrapport
crashreportdlg|btn_cancel Do _Not Send Skicka i_nte
crashreportdlg|btn_close Close Stäng
crashreportdlg|ed_pre Unfortunately it seems that %PRODUCTNAME crashed when it was last run.

You can help us to fix this issue by sending an anonymous crash report to the %PRODUCTNAME crash reporting server.
Dessvärre kraschade %PRODUCTNAME när programmet senast användes.

Du kan hjälpa till att fixa detta problem genom att skicka anonyma felrapporter till %PRODUCTNAME kraschrapporteringsserver.
crashreportdlg|check_safemode Restart %PRODUCTNAME to enter safe mode Starta om %PRODUCTNAME för att gå in i felsäkert läge?
crashreportdlg|privacy Privacy Policy Sekretesspolicy
datanavigator|instancesadd _Add... _Lägg till...
datanavigator|extended_tip|instancesadd Opens a dialog where you can add a new instance. Öppnar en dialogruta där du kan lägga till en ny instans.
datanavigator|instancesedit _Edit... _Redigera...
datanavigator|extended_tip|instancesedit Opens a dialog where you can modify the current instance. Öppnar en dialogruta där du kan ändra aktuellt lösenord.
datanavigator|instancesremove _Remove... _Ta bort...
datanavigator|extended_tip|instancesremove Deletes the current instance. You cannot delete the last instance. Tar bort den aktuella förekomsten. Du kan inte ta bort den sista förekomsten.
datanavigator|instancesdetails _Show Details _Visa detaljer
datanavigator|extended_tip|instancesdetails Switches the display to show or hide details. Byter till att visa eller dölja detaljer.
datanavigator|modelsadd _Add... _Lägg till...
datanavigator|extended_tip|modelsadd Opens the Add Model dialog where you can add an XForm model. Öppnar dialogrutan Lägg till modell där du kan lägga till en Xform-modell.
datanavigator|modelsedit _Edit... _Redigera...
datanavigator|extended_tip|modelsedit Renames the selected XForms model. Byter namn på den valda XForms-modellen.
datanavigator|modelsremove _Remove _Ta bort
datanavigator|extended_tip|modelsremove Deletes the selected XForm model. You cannot delete the last model. Tar bort den markerade XForm-modellen. Du kan inte ta bort den sista modellen.
datanavigator|extended_tip|modelslist Selects the XForms model that you want to use. Välj den XForms-modell som du vill använda.
datanavigator|modelsbutton _Models Modeller
datanavigator|extended_tip|modelsbutton Adds, renames, and removes XForms models. Lägger till, döper om och tar bort Xforms-modeller.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Add Lägg till LibreOffice UI - master

String information

Context
datanavigator|extended_tip|instancesadd
Source string description
MFX47
Source string location
svx/uiconfig/ui/datanavigator.ui:16
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
sv/svx/messages.po, string 2356