Translation

RID_SVXSTR_ZOOM_50
English vNTaU
Context English Swedish Actions
RID_SVXSTR_SELECTIONMODE_HELPTEXT %1. Click to change selection mode. %1. Klicka för att ändra markeringsläge.
RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_OK Digital Signature: The document signature is OK. Digital signatur: Dokumentsignaturen är OK.
RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_OK_NO_VERIFY Digital Signature: The document signature is OK, but the certificates could not be validated. Digital signatur: Dokumentsignaturen är OK, men certifikaten kunde inte valideras.
RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_NOT_OK Digital Signature: The document signature does not match the document content. We strongly recommend you not to trust this document. Digital signatur: Dokumentsignaturen stämmer inte med dokumentinnehållet. Vi rekommenderar starkt att du inte litar på detta dokument.
RID_SVXSTR_XMLSEC_NO_SIG Digital Signature: The document is not signed. Digital signatur: Dokumentet är inte signerat.
RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_CERT_OK_PARTIAL_SIG Digital Signature: The document signature and the certificate are OK, but not all parts of the document are signed. Digital signatur: Dokumentetets signatur och certifikat är godkända, men alla delar av dokumentet har inte signerats.
RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES The document has been modified. Click to save the document. Dokumentet har ändrats. Klicka för att spara dokumentet.
RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO The document has not been modified since the last save. Dokumentet har inte ändrats sedan det senast sparades.
RID_SVXSTR_DOC_LOAD Loading document... Läser in dokument...
RID_SVXSTR_FIT_SLIDE Fit slide to current window. Anpassa bildens storlek till fönstret.
RID_SVXSTR_WARN_MISSING_SMARTART Could not load all SmartArt objects. Saving in Microsoft Office 2010 or later would avoid this issue. Det gick inte att ladda alla SmartArt-objekt. Att spara i Microsoft Office 2010 eller senare skulle undvika detta problem.
RID_SVXSTR_ZOOMTOOL_HINT Zoom factor. Right-click to change zoom factor or click to open Zoom dialog. Zoomfaktor. Högerklicka för att ändra zoomfaktor eller klicka för att öppna zoom-dialogen.
RID_SVXSTR_ZOOM_IN Zoom In Zooma in
RID_SVXSTR_ZOOM_OUT Zoom Out Zooma ut
RID_SVXSTR_ZOOM_25 25% 25%
RID_SVXSTR_ZOOM_50 50% 50%
RID_SVXSTR_ZOOM_75 75% 75%
RID_SVXSTR_ZOOM_100 100% 100%
RID_SVXSTR_ZOOM_150 150% 150%
RID_SVXSTR_ZOOM_200 200% 200%
RID_SVXSTR_ZOOM_WHOLE_PAGE Entire Page Hela sidan
RID_SVXSTR_ZOOM_PAGE_WIDTH Page Width Sidbredd
RID_SVXSTR_ZOOM_OPTIMAL_VIEW Optimal View Optimal vy
RID_SVXSTR_SEARCH_STYLES Including Styles Inklusive mallar
RID_SVXSTR_WRITER_STYLES Paragraph St~yles Styckeformatmallar
RID_SVXSTR_CALC_STYLES Cell St~yles Cellformatmallar
RID_SVXSTR_SEARCH Search for formatting Sök efter formatering
RID_SVXSTR_REPLACE Replace with formatting Ersätt med formatering
RID_SVXSTR_SEARCH_END Reached the end of the document Slutet på dokumentet har nåtts
RID_SVXSTR_SEARCH_END_WRAPPED Reached the end of the document, continued from the beginning Nådde slutet av dokumentet, fortsatte från början
RID_SVXSTR_SEARCH_END_SHEET Reached the end of the sheet Slutet på dokumentet har nåtts
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI 50 %
Translated LibreOffice UI - master/avmedia/messages 50 %
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXSTR_ZOOM_50
Source string description
vNTaU
Source string location
include/svx/strings.hrc:1336
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/svx/messages.po, string 1224