Translation

imapdialog|TBI_ACTIVE
English bc2XY
Context English Norwegian Nynorsk Actions
imapdialog|extended_tip|TBI_CIRCLE Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open. Teikna eit ellipseforma lenkjeområde ved å dra det ut i biletet. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet for så å velja ramma du vil opna nettadressa i.
imapdialog|TBI_POLY Polygon Mangekant
imapdialog|extended_tip|TBI_POLY Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open. Teikna eit mangekant-forma lenkjeområde på biletet. Trykk i biletet der du vil ha eit hjørne. Dra peikaren til der du vil ha neste hjørne og trykk der. Hald fram med dette til du har teikna alle sidene i mangekanten. Når du er ferdig dobbeltklikkar du for å lukka mangekanten. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.
imapdialog|TBI_FREEPOLY Freeform Polygon Frihandsmangekant
imapdialog|extended_tip|TBI_FREEPOLY Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open. Teikna eit mangekanta lenkjeområde på frihand. Trykk på denne knappen og gå til det som skal verta lenkjeområdet. Teikna ei frihandslinje og slepp museknappen for å lukka forma. Etterpå kan du skriva inn adressa og teksten for lenkjeområdet og velja ramma du vil opna nettadressa i.
imapdialog|TBI_POLYEDIT Edit Points Rediger punkt
imapdialog|extended_tip|TBI_POLYEDIT Lets you change the shape of the selected hotspot by editing the anchor points. Lèt deg endra forma på det valde lenkjeområdet ved å endra festepunkta.
imapdialog|TBI_POLYMOVE Move Points Flytt punkt
imapdialog|extended_tip|TBI_POLYMOVE Lets you move the individual anchor points of the selected hotspot. Lèt deg flytta på festepunkta i det valde lenkjeområdet.
imapdialog|TBI_POLYINSERT Insert Points Set inn punkt
imapdialog|extended_tip|TBI_POLYINSERT Adds an anchor point where you click on the outline of the hotspot. Legg til eit festepunkt der du trykkjer på omrisset av lenkjeområdet.
imapdialog|TBI_POLYDELETE Delete Points Slett punkt
imapdialog|extended_tip|TBI_POLYDELETE Deletes the selected anchor point. Slett det valde ankerpunktet.
imapdialog|TBI_UNDO Undo Angra
imapdialog|TBI_REDO Redo Gjenta
imapdialog|TBI_ACTIVE Active Aktiv
imapdialog|extended_tip|TBI_ACTIVE Disables or enables the hyperlink for the selected hotspot. A disabled hotspot is transparent. Skrur av eller på lenkinga av lenkeområda du har valt. Eit inaktivt lenkje-område er gjennomsiktig.
imapdialog|TBI_MACRO Macro... Makro …
imapdialog|extended_tip|TBI_MACRO Lets you assign a macro that runs when you click the selected hotspot in a browser. Lèt deg velja ein makro som skal køyra når du trykkjer på lenkjeområdet i ein nettlesar.
imapdialog|TBI_PROPERTY Properties... Eigenskapar 
imapdialog|extended_tip|TBI_PROPERTY Allows you to define the properties of the selected hotspot. Let deg endra på eigenskapane til lenkje-området du har vald.
imapdialog|urlft Address: Adresse:
imapdialog|targetft Frame: Ramme:
imapdialog|extended_tip|text Enter the text that you want to display when the mouse rests on the hotspot in a browser. This text is also used by assistive technologies Skriv inn teksten som skal visast i nettlesaren når musa er over lenkjeområdet. Denne teksten kan også brukast av hjelpemiddel.
imapdialog|textft _Text Alternative: _Tekstalternativ:
imapdialog|textft Enter a short description of essential features of the image map for persons who do not see the image. Skriv inn ein kort omtale av viktige funksjonar i biletet for personar som ikkje ser biletet.
imapdialog|extended_tip|url Enter the URL for the file that you want to open when you click the selected hotspot. Skriv inn adressa for fila som skal opnast når du klikkar på det valde lenkjeområdet.
imapdialog|extended_tip|container Displays the image map, so that you can click and edit the hotspots. Viser biletkartet, slik at du kan klikka og redigera lenkjeområda.
imapdialog|extended_tip|ImapDialog Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots. Lèt deg laga eit biletkart med lenkjeområde (hotspots) i eit bilete eller ei gruppe av bilete. Eit biletkart er eit bilete med ulike område som kan lenkjast til kvar sine adresser.
imapmenu|url Description... Skildring …
imapmenu|macro _Macro... _Makro …
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
Translated LibreOffice UI - master/cui/messages
Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Context
imapdialog|TBI_ACTIVE
Source string description
bc2XY
Source string location
svx/uiconfig/ui/imapdialog.ui:389
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
nn/svx/messages.po, string 2905