Translation

STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS
English tDmMa
Context English Kazakh Actions
STR_RESET_DEFAULT Reset De~fault
STR_DELETE_TEMPLATE ~Delete
STR_SFX_RENAME ~Rename
STR_ACTION_MOVE ~Move
STR_ACTION_EXPORT E~xport
STR_CATEGORY_RENAME Ren~ame Category
STR_RENAME_TEMPLATE Enter new template name: Жаңа үлгі атын енгізіңіз:
STR_TEMPLATE_TOOLTIP Title: $1
Category: $2
Аты: $1
Санаты: $2
STR_TEMPLATE_SELECTION Select a Template Үлгіні таңдаңыз
STR_AUTOMATICVERSION Automatically saved version Автосақталған нұсқасы
STR_EXPORTBUTTON Export Экспорт
STR_LABEL_FILEFORMAT File format: Файл пішімі:
STR_HIDDENINFO_CONTAINS This document contains:

Бұл құжатта бар:

STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES Recorded changes Жазылған өзгерістер
STR_HIDDENINFO_NOTES Notes Жазбалар
STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS Document versions Құжат нұсқалары
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING Do you want to continue saving the document? Құжатты сақтауды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING Do you want to continue printing the document? Құжатты баспаға шығаруды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING Do you want to continue signing the document? Құжатқа цифрлық қолтаңбаны қоюды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF Do you want to continue creating a PDF file? PDF файлын жасауды жалғастыруды қалайсыз ба?
STR_NEW_FILENAME_SAVE If you do not want to overwrite the original document, you should save your work under a new filename. Егер сіз өзгерістерді бастапқы файлда сақтамауды қаласаңыз, жұмысыңызды жаңа файл ішінде сақтаңыз.
STR_SHARED (shared) (бөлісу)
STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED The document format version is set to ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) in Tools-Options-Load/Save-General. Signing documents requires ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x). Құжат пішімінің нұсқасы ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x) етіп Саймандар - Баптаулар - Жүктеу/сақтау - Жалпы ішінде орнатылған. Файлдарға қолтаңба қою үшін ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x) нұсқасы керек.
STR_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN The document has to be saved before it can be signed. Saving the document removes all present signatures.
Do you want to save the document?
Қолтаңбаларды қою алдында құжатты сақтау керек. Құжатты сақтау ағымдағы қолтаңбалардың өшірілуіне әкеп соғады.
Құжатты сақтауды қалайсыз ба?
STR_QRYTEMPL_MESSAGE The template '$(ARG1)' on which this document is based, has been modified. Do you want to update the styles of the current document, using the modified template? Бұл құжат негізі болып табылатын "$(ARG1)" үлгісі өзгертілген. Құжат стильдерін өзгертілген үлгіден жаңартуды қалайсыз ба?
STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN ~Update Styles Стильдерді жаңар~ту
STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN ~Keep Old Styles Ескі стильдерді с~ақтау
STR_CATEGORY_NEW ~New Category Жаңа са~нат
STR_CATEGORY_DELETE ~Delete Category Санатты ө~шіру
STR_MSG_EXPORT_SUCCESS $1 templates successfully exported. Сәтті экспортталған шаблондар саны: $1.
STR_MSG_QUERY_COPY $1 could not be moved to the category "$2". Do you want to copy the template instead? $1 "$2" санатына жылжыту мүмкін емес. Көшірмесін жасау керек пе?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Kazakh
Document Құжат LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS
Source string description
tDmMa
Source string location
include/sfx2/strings.hrc:48
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
kk/sfx2/messages.po, string 24