Translation

STR_AU_FILE
English ZKZvo
Context English Swedish Actions
STR_SNAPDLG_SETPOINT Edit Snap Point Redigera stödpunkt
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE Edit Snap Line... Redigera stödlinje...
STR_POPUP_EDIT_SNAPPOINT Edit Snap Point... Redigera stödpunkt...
STR_POPUP_DELETE_SNAPLINE Delete Snap Line Radera stödlinje
STR_POPUP_DELETE_SNAPPOINT Delete Snap Point Radera stödpunkt
STR_IMPRESS StarImpress 4.0 StarImpress 4.0
STR_LAYER Layer Lager
STR_UNDO_DELETEPAGES Delete slides Radera sidor
STR_UNDO_DELETEPAGES_DRAW Delete pages Ta bort sidor
STR_UNDO_INSERTPAGES Insert slides Infoga sidor
STR_ASK_DELETE_LAYER Are you sure you want to delete the layer "$"?
Note: All objects on this layer will be deleted!
Är du säker på att du vill ta bort lagret "$"?
Obs: Alla objekt på detta lager kommer att raderas!
STR_ASK_DELETE_ALL_PICTURES Do you really want to delete all images? Vill du verkligen radera alla bilder?
STR_UNDO_CHANGE_TITLE_AND_LAYOUT Modify title and outline Ändra rubrik och disposition
STR_WAV_FILE Audio Ljud
STR_MIDI_FILE MIDI MIDI
STR_AU_FILE Sun/NeXT Audio Sun/NeXT Audio
STR_VOC_FILE Creative Labs Audio Creative Labs Audio
STR_AIFF_FILE Apple/SGI Audio Apple/SGI Audio
STR_SVX_FILE Amiga SVX Audio Amiga SVX Audio
STR_SD_PAGE Slide Sida
STR_SD_PAGE_COUNT Slide %1 of %2 Bild %1 av %2
STR_SD_PAGE_COUNT_CUSTOM Slide %1 of %2 (%3) Bild %1 av %2 (%3)
STR_ALL_SUPPORTED_FORMATS All supported formats Alla format som stöds
STR_ALL_FILES All files Alla filer
STR_UNDO_INSERT_TEXTFRAME Insert text frame Infoga textram
STR_ACTION_NOTPOSSIBLE This function cannot be run
with the selected objects.
Funktionen kan inte utföras med
de markerade objekten
STR_DLG_INSERT_PAGES_FROM_FILE Insert File Infoga fil
STR_READ_DATA_ERROR The file could not be loaded! Filen kunde inte laddas!
STR_SCALE_OBJECTS The page size of the target document is different than the source document.

Do you want to scale the copied objects to fit the new page size?
Sidostorleken i måldokumentet är annorlunda än storleken i källdokumentet.

Vill du skala de kopierade objekten så att de matchar den nya sidostorleken?
STR_SCALE_TOOLTIP Scaling factor of the document; right-click to change. Skalningsfaktor för dokumentet; högerklicka för att ändra.
STR_CREATE_PAGES Create Slides Skapa presentationsbilder

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_AU_FILE
Source string description
ZKZvo
Source string location
sd/inc/strings.hrc:91
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 131