Translation

STR_END_SPELLING_OBJ
English gefTJ
Context English Swedish Actions
STR_SCALE_TOOLTIP Scaling factor of the document; right-click to change. Skalningsfaktor för dokumentet; högerklicka för att ändra.
STR_CREATE_PAGES Create Slides Skapa presentationsbilder
STR_UNDO_CHANGE_PAGEFORMAT Modify page format Ändra sidformat
STR_UNDO_CHANGE_PAGEBORDER Modify page margins Ändra sidmarginaler
STR_EDIT_OBJ ~Edit ~Redigera
STR_DELETE_PAGES Delete Slides Ta bort presentationsbilder
STR_WARN_PRINTFORMAT_FAILURE The document format could not be set on the specified printer. Dokumentformatet kunde inte ställas in på skrivaren.
STR_IMPORT_GRFILTER_OPENERROR Image file cannot be opened Bildfilen kan inte öppnas
STR_IMPORT_GRFILTER_IOERROR Image file cannot be read Bildfilen kan inte läsas
STR_IMPORT_GRFILTER_FORMATERROR Unknown image format Okänt bildformat
STR_IMPORT_GRFILTER_VERSIONERROR This image file version is not supported Bildfilens version stöds ej
STR_IMPORT_GRFILTER_FILTERERROR Image filter not found Hittade inte bildfilter
STR_IMPORT_GRFILTER_TOOBIG Not enough memory to import image Inte tillräckligt med minne för att importera bilden
STR_OBJECTS Objects Objekt
STR_END_SPELLING Spellcheck of entire document has been completed. Stavningskontrollen för detta dokument är avslutad.
STR_END_SPELLING_OBJ The spellcheck for the selected objects has been completed. Stavningskontrollen för de markerade objekten är avslutad!
STR_ASK_FOR_CONVERT_TO_BEZIER Convert selected object to curve? Ska det markerade objektet omvandlas till en kurva?
STR_UNDO_CHANGE_PRES_OBJECT Modify presentation object '$' Ändra presentationsobjekt '$'
STR_UNDO_MODIFY_PAGE Slide layout Bildlayout
STR_UNDO_MODIFY_PAGE_DRAW Page layout Sidlayout
STR_UNDO_INSERT_FILE Insert file Infoga fil
STR_UNDO_INSERT_SPECCHAR Insert special character Infoga specialtecken
STR_UNDO_SET_PRESLAYOUT Apply presentation layout Tilldela presentationslayout
STR_PLAY ~Play ~Spela upp
STR_STOP Sto~p Stopp
STR_UNDO_ORIGINALSIZE Original Size Originalstorlek
STR_WARN_SCALE_FAIL The specified scale is invalid.
Do you want to enter a new one?
Den angivna skalan är ogiltig.
Vill du ange en ny?
STR_CLICK_ACTION_NONE No action Ingen åtgärd
STR_CLICK_ACTION_PREVPAGE Go to previous slide Hoppa till föregående sida
STR_CLICK_ACTION_NEXTPAGE Go to next slide Hoppa till nästa sida
STR_CLICK_ACTION_FIRSTPAGE Go to first slide Hoppa till första sidan

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_END_SPELLING_OBJ
Source string description
gefTJ
Source string location
sd/inc/strings.hrc:120
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 160