Translation

STR_WARN_PAGE_EXISTS
English YSZad
Context English Swedish Actions
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT1 One Slide En sida
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT2 Two Slides Två sidor
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT3 Three Slides Tre sidor
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT4 Four Slides Fyra sidor
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT6 Six Slides Sex sidor
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT9 Nine Slides Nio bilder
STR_AUTOLAYOUT_NOTES Notes Anteckningar
STR_TRANSFORM Transform Omvandla
STR_LINEEND Line Ends Linjeslut
STR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style: Ange ett namn för den nya pilstilen:
STR_WARN_NAME_DUPLICATE The name chosen already exists.
Please enter another name.
Namnet som du har valt finns redan.
Välj ett annat namn.
STR_UNDO_ANIMATION Animation parameters Animationsparametrar
STR_UNDO_COPYOBJECTS Duplicate duplicera
STR_TITLE_NAMEGROUP Name Object Namnge objekt
STR_DESC_NAMEGROUP Name Namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS The slide name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Mata in ett annat namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS_DRAW The page name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Ange ett annat namn.
STR_SNAPDLG_SETLINE Edit Snap Line Redigera stödlinje
STR_SNAPDLG_SETPOINT Edit Snap Point Redigera stödpunkt
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE Edit Snap Line... Redigera stödlinje...
STR_POPUP_EDIT_SNAPPOINT Edit Snap Point... Redigera stödpunkt...
STR_POPUP_DELETE_SNAPLINE Delete Snap Line Radera stödlinje
STR_POPUP_DELETE_SNAPPOINT Delete Snap Point Radera stödpunkt
STR_IMPRESS StarImpress 4.0 StarImpress 4.0
STR_LAYER Layer Lager
STR_UNDO_DELETEPAGES Delete slides Radera sidor
STR_UNDO_DELETEPAGES_DRAW Delete pages Ta bort sidor
STR_UNDO_INSERTPAGES Insert slides Infoga sidor
STR_ASK_DELETE_LAYER Are you sure you want to delete the layer "$"?
Note: All objects on this layer will be deleted!
Är du säker på att du vill ta bort lagret "$"?
Obs: Alla objekt på detta lager kommer att raderas!
STR_ASK_DELETE_ALL_PICTURES Do you really want to delete all images? Vill du verkligen radera alla bilder?
STR_UNDO_CHANGE_TITLE_AND_LAYOUT Modify title and outline Ändra rubrik och disposition

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_WARN_PAGE_EXISTS
Source string description
YSZad
Source string location
sd/inc/strings.hrc:73
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 113