Translation

STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE
English FWWHm
Context English Swedish Actions
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT6 Six Slides Sex sidor
STR_AUTOLAYOUT_HANDOUT9 Nine Slides Nio bilder
STR_AUTOLAYOUT_NOTES Notes Anteckningar
STR_TRANSFORM Transform Omvandla
STR_LINEEND Line Ends Linjeslut
STR_DESC_LINEEND Please enter a name for the new arrow style: Ange ett namn för den nya pilstilen:
STR_WARN_NAME_DUPLICATE The name chosen already exists.
Please enter another name.
Namnet som du har valt finns redan.
Välj ett annat namn.
STR_UNDO_ANIMATION Animation parameters Animationsparametrar
STR_UNDO_COPYOBJECTS Duplicate duplicera
STR_TITLE_NAMEGROUP Name Object Namnge objekt
STR_DESC_NAMEGROUP Name Namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS The slide name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Mata in ett annat namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS_DRAW The page name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Ange ett annat namn.
STR_SNAPDLG_SETLINE Edit Snap Line Redigera stödlinje
STR_SNAPDLG_SETPOINT Edit Snap Point Redigera stödpunkt
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE Edit Snap Line... Redigera stödlinje...
STR_POPUP_EDIT_SNAPPOINT Edit Snap Point... Redigera stödpunkt...
STR_POPUP_DELETE_SNAPLINE Delete Snap Line Radera stödlinje
STR_POPUP_DELETE_SNAPPOINT Delete Snap Point Radera stödpunkt
STR_IMPRESS StarImpress 4.0 StarImpress 4.0
STR_LAYER Layer Lager
STR_UNDO_DELETEPAGES Delete slides Radera sidor
STR_UNDO_DELETEPAGES_DRAW Delete pages Ta bort sidor
STR_UNDO_INSERTPAGES Insert slides Infoga sidor
STR_ASK_DELETE_LAYER Are you sure you want to delete the layer "$"?
Note: All objects on this layer will be deleted!
Är du säker på att du vill ta bort lagret "$"?
Obs: Alla objekt på detta lager kommer att raderas!
STR_ASK_DELETE_ALL_PICTURES Do you really want to delete all images? Vill du verkligen radera alla bilder?
STR_UNDO_CHANGE_TITLE_AND_LAYOUT Modify title and outline Ändra rubrik och disposition
STR_WAV_FILE Audio Ljud
STR_MIDI_FILE MIDI MIDI
STR_AU_FILE Sun/NeXT Audio Sun/NeXT Audio
STR_VOC_FILE Creative Labs Audio Creative Labs Audio

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE
Source string description
FWWHm
Source string location
sd/inc/strings.hrc:77
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 117