Translation

STR_UNDO_DELETEPAGES
English Lwrnm
Context English Swedish Actions
STR_WARN_NAME_DUPLICATE The name chosen already exists.
Please enter another name.
Namnet som du har valt finns redan.
Välj ett annat namn.
STR_UNDO_ANIMATION Animation parameters Animationsparametrar
STR_UNDO_COPYOBJECTS Duplicate duplicera
STR_TITLE_NAMEGROUP Name Object Namnge objekt
STR_DESC_NAMEGROUP Name Namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS The slide name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Mata in ett annat namn
STR_WARN_PAGE_EXISTS_DRAW The page name already exists or is invalid. Please enter another name. Sidnamnet finns redan eller är ogiltigt. Ange ett annat namn.
STR_SNAPDLG_SETLINE Edit Snap Line Redigera stödlinje
STR_SNAPDLG_SETPOINT Edit Snap Point Redigera stödpunkt
STR_POPUP_EDIT_SNAPLINE Edit Snap Line... Redigera stödlinje...
STR_POPUP_EDIT_SNAPPOINT Edit Snap Point... Redigera stödpunkt...
STR_POPUP_DELETE_SNAPLINE Delete Snap Line Radera stödlinje
STR_POPUP_DELETE_SNAPPOINT Delete Snap Point Radera stödpunkt
STR_IMPRESS StarImpress 4.0 StarImpress 4.0
STR_LAYER Layer Lager
STR_UNDO_DELETEPAGES Delete slides Radera sidor
STR_UNDO_DELETEPAGES_DRAW Delete pages Ta bort sidor
STR_UNDO_INSERTPAGES Insert slides Infoga sidor
STR_ASK_DELETE_LAYER Are you sure you want to delete the layer "$"?
Note: All objects on this layer will be deleted!
Är du säker på att du vill ta bort lagret "$"?
Obs: Alla objekt på detta lager kommer att raderas!
STR_ASK_DELETE_ALL_PICTURES Do you really want to delete all images? Vill du verkligen radera alla bilder?
STR_UNDO_CHANGE_TITLE_AND_LAYOUT Modify title and outline Ändra rubrik och disposition
STR_WAV_FILE Audio Ljud
STR_MIDI_FILE MIDI MIDI
STR_AU_FILE Sun/NeXT Audio Sun/NeXT Audio
STR_VOC_FILE Creative Labs Audio Creative Labs Audio
STR_AIFF_FILE Apple/SGI Audio Apple/SGI Audio
STR_SVX_FILE Amiga SVX Audio Amiga SVX Audio
STR_SD_PAGE Slide Sida
STR_SD_PAGE_COUNT Slide %1 of %2 Bild %1 av %2
STR_SD_PAGE_COUNT_CUSTOM Slide %1 of %2 (%3) Bild %1 av %2 (%3)
STR_ALL_SUPPORTED_FORMATS All supported formats Alla format som stöds

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_UNDO_DELETEPAGES
Source string description
Lwrnm
Source string location
sd/inc/strings.hrc:83
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 123