Translation

STR_WARN_PRINTFORMAT_FAILURE
English xbTgp
Context English Swedish Actions
STR_SD_PAGE_COUNT Slide %1 of %2 Bild %1 av %2
STR_SD_PAGE_COUNT_CUSTOM Slide %1 of %2 (%3) Bild %1 av %2 (%3)
STR_ALL_SUPPORTED_FORMATS All supported formats Alla format som stöds
STR_ALL_FILES All files Alla filer
STR_UNDO_INSERT_TEXTFRAME Insert text frame Infoga textram
STR_ACTION_NOTPOSSIBLE This function cannot be run
with the selected objects.
Funktionen kan inte utföras med
de markerade objekten
STR_DLG_INSERT_PAGES_FROM_FILE Insert File Infoga fil
STR_READ_DATA_ERROR The file could not be loaded! Filen kunde inte laddas!
STR_SCALE_OBJECTS The page size of the target document is different than the source document.

Do you want to scale the copied objects to fit the new page size?
Sidostorleken i måldokumentet är annorlunda än storleken i källdokumentet.

Vill du skala de kopierade objekten så att de matchar den nya sidostorleken?
STR_SCALE_TOOLTIP Scaling factor of the document; right-click to change. Skalningsfaktor för dokumentet; högerklicka för att ändra.
STR_CREATE_PAGES Create Slides Skapa presentationsbilder
STR_UNDO_CHANGE_PAGEFORMAT Modify page format Ändra sidformat
STR_UNDO_CHANGE_PAGEBORDER Modify page margins Ändra sidmarginaler
STR_EDIT_OBJ ~Edit ~Redigera
STR_DELETE_PAGES Delete Slides Ta bort presentationsbilder
STR_WARN_PRINTFORMAT_FAILURE The document format could not be set on the specified printer. Dokumentformatet kunde inte ställas in på skrivaren.
STR_IMPORT_GRFILTER_OPENERROR Image file cannot be opened Bildfilen kan inte öppnas
STR_IMPORT_GRFILTER_IOERROR Image file cannot be read Bildfilen kan inte läsas
STR_IMPORT_GRFILTER_FORMATERROR Unknown image format Okänt bildformat
STR_IMPORT_GRFILTER_VERSIONERROR This image file version is not supported Bildfilens version stöds ej
STR_IMPORT_GRFILTER_FILTERERROR Image filter not found Hittade inte bildfilter
STR_IMPORT_GRFILTER_TOOBIG Not enough memory to import image Inte tillräckligt med minne för att importera bilden
STR_OBJECTS Objects Objekt
STR_END_SPELLING Spellcheck of entire document has been completed. Stavningskontrollen för detta dokument är avslutad.
STR_END_SPELLING_OBJ The spellcheck for the selected objects has been completed. Stavningskontrollen för de markerade objekten är avslutad!
STR_ASK_FOR_CONVERT_TO_BEZIER Convert selected object to curve? Ska det markerade objektet omvandlas till en kurva?
STR_UNDO_CHANGE_PRES_OBJECT Modify presentation object '$' Ändra presentationsobjekt '$'
STR_UNDO_MODIFY_PAGE Slide layout Bildlayout
STR_UNDO_MODIFY_PAGE_DRAW Page layout Sidlayout
STR_UNDO_INSERT_FILE Insert file Infoga fil
STR_UNDO_INSERT_SPECCHAR Insert special character Infoga specialtecken

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Document Dokument LibreOffice UI - master

String information

Context
STR_WARN_PRINTFORMAT_FAILURE
Source string description
xbTgp
Source string location
sd/inc/strings.hrc:111
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
sv/sd/messages.po, string 151